Skip to content

És un projecte de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) al servei de la Reserva de Biosfera de Menorca. L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) és un instrument de recollida i d’anàlisi d’informació d’àmbit local.

Vol ser també un element de contribució a l’observació del canvi global. Funciona com una xarxa d’entitats i persones interessades en obtenir i millorar indicadors fiables i realistes sobre els diversos temes que formen part de la preocupació a favor de la sostenibilitat, entesa aquesta com l’objectiu de fer possible el benestar humà sense malmetre els recursos naturals.

Proposta de creació de l’Observatori Sociambiental de Menorca (OBSAM)

Document el·laborat al 1997 des de Institut Menorquí d’Estudis (IME), on es planteja la definició teòrica i la preparació pràctica d’un intrument de recollida, tractament i difusió de dades sobre la realitat de Menorca, que seria anomenat com a Observatori Sociambiental de Menorca (OBSAM).

Informació tècnica del OBSAM

L’OBSAM és un programa o una oficina tècnica dins l’Institut Menorquí d’Estudis (IME). L’IME a la vegada, és un organisme autònom local del Consell Insular de Menorca (CIM), adscrit a la seva Presidència, amb personalitat jurídica pròpia, creat pel CIM i destinat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l’illa de Menorca, així com per esdevenir centre de recepció i intercanvi de pensament i ciència. A través del Consell Científic es supervisa des de l’IME la feina de l’OBSAM.

Pla de treball de l’OBSAM a llarg termini

El pla de treball de l’OBSAM a llarg termini, estableix els objectius de  l’OBSAM, com s’insereix aquest a dins de l’IME, la relació entre les  diferents institucions internes que hi ha a la Reserva de la Biosfera (RB), les possibles vies de col·laboració i treball de l’OBSAM per a la projecció externa de la RB i finalment estableix el seguiment d’aquesta RB mitjançant diferents indicadors, sistemes d’indicadors i el suport a la investigació, l’educació i la formació.

Memòries d’activitats OBSAM

Des de l’any 2010 (a excepció d’alguns anys) es va començar a realitzar una memòria anual on es recullen totes les activitats i col·laboracions realitzades per l’OBSAM. A partir de l’any 2021, la memòria d’activitats realitzades per l’OBSAM s’incorpora a la memòria general de l’IME.

Memoria d’activitats OBSAM 2020.pdf 

OBSAM 20 anys fent realitat una idea

Comparativa de les idees i disseny inicial de l’OBSAM i la realitat de tasques desenvolupades.

 

OBSAM 10 anys de projectes

Recull i anàlisi de la feina feta els primers 10 anys d’existència de l’OBSAM.

Back To Top