Skip to content

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

El Sistema d’Indicadors Turístics de Menorca (SITMe) permet avaluar l’estat i evolució del turisme; els seus efectes des de les perspectives econòmica, social i ambiental; alhora que vol ser una eina útil per a la presa de decisions i millora continua del sector turístic. A la vegada, ha de permetre avaluar i revisar el Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca i les seves derivacions municipals.

Es tracta d’una iniciativa del Departament d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca, encarregada a l’OBSAM. El sistema d’indicadors consta de 12 blocs temàtics i calcula 129 indicadors. En primer lloc, tracta temes més habituals com l’oferta i la demanda turística, la qualitat de les instal·lacions, i les valoracions i motivacions dels turistes. No obstant, la iniciativa va més enllà i intenta avaluar mitjançant indicadors temes tan importants com l’impacte econòmic, social i cultural del turisme sobre l’illa; l’efecte sobre el territori i el medi natural; incorpora temes de formació i ocupació; aspectes d’infraestructures, transport i accessibilitat; i finalment les principals línies de promoció i informació turística o producte turístic.

Una part de les dades s’extreuen de fonts d’informació com l’IBESTAT o l’ATB, que ja publiquen aquestes estadístiques. En aquest cas, la feina ha consistit bàsicament en recopilar, ordenar i homogeneïtzar aquesta informació per transformar-la en una sèrie temporal coherent, i després donar-li un format d’indicador. Per altra banda, també s’han anat a buscar fonts primàries de dades, especialment registres de procediments administratius del Consell Insular de Menorca i dels ajuntaments de l’illa. Finalment, altres indicadors s’han construït mitjançant el creuament d’informacions ja existents, però treballant per combinar-les de forma lògica i crear nova informació.

Objectius

El Sistema d’Indicadors de Turisme de Menorca té com a principal objectiu crear un sistema integral d’indicadors turístics que permetin analitzar (tant actualment com històricament) l’abast del turisme a l’illa de Menorca.

Aquest objectiu general es divideix en tres objectius més específics:

 • Disposar de dades que permetin avaluar l’estat i evolució del turisme i els seus efectes a Menorca des de les perspectives econòmica, social i ambiental.
 • Disposar d’una eina que permeti realitzar el seguiment i revisar el Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca.
 • Ser una eina que serveixi per a la presa de decisions i la millora continua del sector turístic, tan públic com privat.

Contingut

La selecció i classificació dels indicadors s’ha fet atenent a diversos criteris i s’han agafat diversos models de referència. Alguns dels indicadors del SIT ja es calculaven prèviament a l’OBSAM, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) o l’Agència de Turisme Balear (ATB), que conformen les principals fonts d’informació del treball. Altres indicadors provenen de l’ETIS (European Tourism Indicators System), un projecte europeu d’indicadors per mesurar la sostenibilitat de l’activitat turística dels destins. Aquests indicadors s’han incorporat i calculat perquè s’ha considerat important disposar d’un conjunt d’indicadors que ens permetin comparar-nos amb altres destins europeus. Per últim, altres indicadors s’han dissenyat expressament per poder revisar i avaluar el PDT. El SIT consta de 12 blocs temàtics i 129 indicadors:

 1. Oferta turística: evolució i estat actual de l’oferta turística de l’illa.
 2. Demanda turística: informació sobre el perfil de la demanda (els turistes) que visiten l’illa.
 3. Impacte econòmic: amb informació sobre les principals característiques de les empreses del sector turístic.
 4. Impacte social i cultural: efectes del turisme sobre la població i la cultura insular.
 5. Valoracions i interessos: valoracions que fan els turistes del destí i els interessos que els mouen a desplaçar-se fins la nostra illa.
 6. Territori i medi ambient: efectes del turisme sobre el territori i el medi ambient.
 7. Qualitat: dades sobre la qualitat turística del destí.
 8. Producte turístic: evolució i estat dels elements que conformen els productes turístics de l’illa.
 9. Promoció i informació turística: dades sobre les accions de promoció i informació turística del destí.
 10. Formació i ocupació: informació sobre la formació i ocupació estrictament relacionada amb el turisme.
 11. Infraestructures, transport i accessibilitat: dades sobre les infraestructures turístiques, de transport de passatgers i sobre l’accessibilitat del destí.
 12. Context turístic: anàlisi de les tendències turístiques a altres escales (balear, nacional i europea).

Els apartats 1) i 2) són les dades que habitualment es publiquen a diverses plataformes d’informació, però el fet més innovador en aquest projecte és que gran part de les dades de l’apartat 1) s’han extret directament de la font primària, el Consell Insular de Menorca. Els apartats 3) i 4) no s’havien estudiat encara a l’illa i permeten aproximar l’impacte del turisme a nivell econòmic, social i cultural. L’apartat 5) és una recopilació de les diverses publicacions existents sobre valoracions i motivacions dels turistes a Menorca per tal de disposar de la màxima informació per conèixer aquests aspectes de percepció. Els apartats 6), 7), 8), 9), 10) i 11) corresponen a indicadors elaborats per analitzar i avaluar els 6 eixos d’actuació del PDT. Finalment, l’apartat 12) permet tenir una visió més àmplia del turisme coneixent les principals tendències en contextos a major escala.

Estructura i disseny

Una novetat respecte altres sistemes d’indicadors elaborats per l’OBSAM, és que les dades recopilades es presenten de forma explicativa en una memòria (format PDF), però també en format de base de dades (format full de càlcul) (Figura 1). Així, per cada apartat hi ha un arxiu de fulla de càlcul on es poden visualitzar totes les taules, gràfiques, etc. que s’han elaborat per a calcular l’indicador. D’aquesta manera se’n pot fer un ús a doble nivell: hi hauran usuaris que només voldran consultar o llegir la memòria; i d’altres usuaris més experts que preferiran revisar directament les dades, analitzar-les a la seva manera i fer-ne la seva pròpia lectura.

Figura 1. Exemple de base de dades amb taules i gràfics per a la construcció dels indicadors.

En la memòria la informació està organitzada en fitxes d’indicadors. Per cada un dels indicadors es posa una definició, s’explica la metodologia de càlcul, les unitats, la periodicitat, l’àmbit territorial, les fonts d’informació que s’han consultat i, per últim, una secció d’observacions si s’ha fer notar o especificar algun aspecte en concret de l’indicador. En alguns casos hi ha unes notes aclaridores per donar informació que afecta a diversos indicadors d’un mateix apartat.

Seguidament es fa, per a cada indicador, una explicació detallada de la informació recopilada i s’acompanya amb diversos gràfics i taules.

Algunes de les dades s’han extret de fonts d’informació que ja publiquen aquestes dades. Llavors, la feina ha consistit, bàsicament, en recopilar, ordenar i homogeneïtzar aquesta informació i transformar-la en un format d’indicador. Altres indicadors s’han construït mitjançant informacions també existents, però treballant i creuant les dades per crear nova informació. En l’edició d’aquest primer informe del SIT, només s’han pogut generar unes poques dades pròpies, ja que es considera un pas posterior pel que es necessiten altres mitjans, com ara enquestes o estudis propis.

Com s’ha comentat anteriorment, el SIT pretén ser una eina per poder analitzar l’abast del turisme a l’illa i que pugui ser consultat i entès per qualsevol persona o entitat interessada en conèixer aquesta informació (experta o no en el tema). Per aquesta raó s’ha fet un esforç en proporcionar una possibilitat de lectura a doble nivell: una primera més ràpida i visual de titulars, notes i gràfics (Figura 2); i una segona que requereix llegir més text per accedir al detall. El document està a l’abast de tothom a través de la pàgina web de l’OBSAM.

Figura 2. Exemple de detall d'un indicador amb una nota destacada i el gràfic.

A més, aquesta primera proposta d’indicadors SIT ha permès conèixer els buits d’informació existents a Menorca i, per tant, detectar les necessitats de posar en marxa mecanismes per a recopilar dades d’interès per al destí que no es recullen habitualment en l’actualitat per cap administració o entitat.

Documents

Informe del Sistema d’Indicadors Turístics de Menorca (2017)

Presentació del SITMe

Fulls de càlculs amb les taules de dades i gràfics

OBSAM
Juliol de 2018

Back To Top