skip to Main Content

Actualització 2007 de la cartografia d’ocupació del territori

El primer mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca de l’OBSAM es va elaborar sobre les ortofotos de l’any 2002. Aquesta actualització 5 anys després sobre ortofotos del 2007 posa de manifest tots els canvis esdevinguts sobre el territori de Menorca durant aquest període marcat per una gran activitat econòmica, que queda reflectida sobre el paisatge amb un creixement notable tant dels nuclis urbans tradicionals i com dels turístics. A la vegada, en l’àmbit rural s’observen els canvis ocorreguts en el mosaic agroforestal, amb dues meitats de l’illa ben diferenciades. Una meitat amb un clar domini de l’activitat agrícola, i fins i tot amb zones de recuperació de cultius. A l’altra meitat hi predomina l’abandó de terres i és on el bosc i les marines va guanyant terreny.

Excursió guiada per anar a veure papallones

Sobre la base de l’ortofoto 2002 es dibuixen els canvis ocorreguts fins al 2007 a l’entorn de Maó. Destaca l’ampliació de POIMA IV fase i de l’Aeroport, així com la construcció de l’Hospital Mateu Orfila i la ronda Hospital.

A mode de resum, s’ha realitzat una comparativa de les cobertes del sòl agrupant en 3 grans categories les 55 classes de la llegenda original dels mapes. Es diferencia entre cobertes artificials (cobertes de ciment, formigó, asfalt o en construcció), cobertes modificades per l’activitat humana (principalment zones agrícoles i canteres) i cobertes naturals (terrenys forestals, zones humides, zones rocoses, etc).

 

20022007Canvi

 

Cobertes Artificials3.080,43.386,3306,0hectàrees
4,43%4,87%9,93%%
Cobertes Modificades35.262,535.134,6-127,8hectàrees
50,76%50,57%-0,36%%
Cobertes Naturals31.127,030.955,8-171,1hectàrees
44,81%44,56%-0,55%%
Total69.469,869.476,87,0*hectàrees

* Nota: La variació de 7 ha en el total de superfície d’illa es deu a petits increments de superfícies d’arena a platges.

Durant el període 2002-2007 es va passar d’una superfície ocupada per cobertes artificials de 3.080 ha a 3.386 ha. Aquest increment de 306 ha es podria equiparar a la urbanització d’una superfície equivalent a 3 llocs menorquins de mida mitjana o a 470 camps de futbol. Calculant el percentatge respecte a la superfície total de l’illa representa passar del 4,43% al 4,87%. Això representa un increment sobre l’any base 2002 de casi un 10% en 5 anys, i per tant, un promig del 2% anual.

Aproximadament la meitat d’aquest increment de 300 ha correspon a ampliació de polígons industrials i al creixement dels nuclis turístics existents. La resta es reparteix entre el creixement de nuclis urbans tradicionals i carrers associats, noves edificacions aïllades, l’ampliació o construcció de noves carreteres, nous equipaments, etc.

Tots aquests detalls es poden apreciar fàcilment amb el visualitzador de cartografia de l’IDE Menorca i jugant amb la transparència de les capes.

Òbviament, aquest creixement es va donar a costa de les altres dues categories. Així, les superfícies modificades van baixar en unes 128 ha, que s’identifiquen majoritàriament amb terres de cultius extensius i camps abandonats pròxims a nuclis de població. Les 171 ha de reducció de les cobertes naturals correspondria majoritàriament a la desaparició de pinars, ullastrars i marina baixa (com a comunitats forestals més abundants a l’illa) pròxims a nuclis de població. 

Parlant de casos concrets, el canvi més gran en superfície produït durant el període 2002-2007 va ser l’incendi des Milocar, que a l’agost de 2006 va cremar 136 ha de marina. Es tracta d’una variació totalment reversible, i de fet, la regeneració forestal natural ja era ben evident en diverses àrees a l’any 2007, en el moment de fer la fotografia aèria.

El segon canvi més gran, aquest irreversible, va ser l’ampliació del Polígon Industrial de Maó en la seva IV Fase. Van ser unes 48 ha de terreny bàsicament agrícola de secà transformades a carrers i solars en construcció.

Altres constatacions que es poden fer són:

  • L’increment de nous equipaments i àrees de lleure.
  • L’ampliació de nuclis agrícoles amb nous bouers i noves instal·lacions.
  • Una certa disminució de la superfície dedicada a cultius de regadiu, a la vegada que augmenta la dedicada a cultiu d’hortalisses.
  • L’augment de superfície dedicada a vinya, augmentat la diversitat de cultius.
  • La conservació de la superfície d’alzinars i de zones humides.
  • La pèrdua de boscos de ribera per la neteja de torrents amb maquinària pesada.

L’objectiu principal del treball és mantenir actualitzada la informació sobre l’ocupació del territori, a més de poder fer una anàlisi completa de l’evolució i les tendències en els canvis d’usos i cobertes de sòl. En un futur pròxim esperam iniciar l’actualització d’aquesta cartografia a l’any 2012 i poder així seguir avaluant les tendències en un període d’una activitat econòmica molt menor.

Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca – Actualització 2007

20-08-2013

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top