Skip to content

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

Sobre fotografies aèries de l’any 2015 s’ha realitzat un nou mapa de detall de les cobertes i els usos de sòl de Menorca seguint la metodologia del projecte europeu CORINE Land Cover, però adaptada a escala insular (1:5.000). Juntament amb els 2 mapes precedents dels anys 2002 i 2007 podem analitzar de forma molt precisa l’ evolució de l’ocupació del territori tant pel que fa a usos humans com naturals.

Evolució 2002-2015

Després d’un primer període 2002-2007 caracteritzat per una gran activitat econòmica, que queda reflectida sobre el territori amb un creixement important tant dels nuclis urbans tradicionals i com dels nuclis turístics, en el segon període 2007-2015, s’alenteix considerablement aquest creixement, en sintonia amb la resta de l’estat i la crisi econòmica internacional. De fet el ritme d’increment anual de la superfície artificial passa de 1’8% en el primer període a un 0,6% en el segon.

Tipologia de coberta200220072015Canvi
02-07
Canvi
07-15
Canvi
02-15
 
Cobertes Artificials (nuclis i xarxa viària)2.997,93.273,43.439,1275,49165,74441,23ha
4,32%4,71%4,95%9,19%5,06%14,72%
Cobertes Modificades (cultius i canteres)35.360,935.274,335.290,9-86,516,6-70,0ha
50,90%50,77%50,79%-0,24%0,05%-0,20% 
Cobertes Naturals (boscos, costa i basses)31.111,630.929,730.751,4-181,9-178,3-360,2ha
44,78%44,52%44,26%-0,58%-0,58%-1,16% 
Total69.470,469.477,469.481,47,04,011,0ha

Taula 1. Superfície total (hectàrees) per agrupació de coberta de sòl i percentatge respecte la superfície total insular. Anys 2002, 2007 i 2015.

Al llarg d’aquest període de 13 anys (2002-2015) les cobertes artificials han augmentat en 441 ha, mentre que les cobertes modificades, bàsicament terres agrícoles i canteres, han disminuït en 70 ha. No obstant, la reducció més important l’han patida les cobertes naturals amb una pèrdua de 360 ha, bàsicament de les seves dues cobertes més abundants a l’illa que són els ullastrars i els pinars. En qualsevol cas, no podem afirmar de cap manera que l’increment de les zones artificials es doni per ocupació directa de zones naturals. Majoritàriament, les noves construccions es donen damunt terrenys agrícoles o abandonats, mentre que, de forma paral·lela, a altres bandes es dóna un procés important de recuperació de terres de cultiu en zones “envaïdes” per ullastrar.

La pèrdua neta de zones agràries s’ha donat fonamentalment per la urbanització de les terres o per la construcció de noves infraestructures (xarxa viària, equipaments públics, etc.) i en contra de la percepció que té molta gent, no es deu a l’abandonament del camp que fa que terres de cultiu passin a bosc. L’abandó de terres de cultius durant els últims 15 anys, només s’ha donat de forma puntual i de forma més concentrada en el sud-est de l’illa, i ha estat contrarestat per recuperació de zones de cultiu en altres municipis. Per contra, un fenomen que no podem detectar amb el mapa de cobertes i que sí s’aprecia a simple vista és el tancament del bosc. Sense canviar el tipus de comunitat vegetal, la coberta forestal sí es torna més densa donant aquesta sensació de “creixement del bosc”.

Un segon fenomen a destacar en àmbit rural i periurbà ha estat el fort increment de la superfície artificial en forma d’ampliació de construccions ja existents. En aquest sentit s’ha de dir que l’increment de la superfície artificial en el conjunt del període (2002-2015) ha estat més important en edificacions aïllades (46 ha) que en els nuclis urbans dels pobles (35 ha). Les principals causes són l’ampliació de bouers, d’edificacions agrícoles i de cases residencials aïllades especialment en nuclis rurals. En qualsevol cas, el principal augment de superfície artificial es segueix donant a les urbanitzacions (nuclis turístics 134 ha), en primer lloc, i en polígons industrials i de serveis (67 ha), en segon lloc.

Per tant, podem afirmar que s’han donat una sèrie de transformacions en el camp menorquí, més evidents durant el segon període d’estudi (2007-2015), que trenquen amb la tendència de la dècada dels 90. Aquestes transformacions, com ara la recuperació de camps abandonats, implantació de reguius, i actuacions relacionades amb la reforma, modernització i ampliació de les edificacions agràries, fan pensar en una incipient revalorització del medi rural, encara que no necessàriament amb finalitats agràries.

Canvis 2015

En aquesta actualització del Mapa de Cobertes i Usos del Sòl de Menorca a l’any 2015 els principals canvis irreversibles observats han estat per ordre de superfície: edificacions vàries a la IV fase del polígon de Maó que han transformat unes 14 ha; l’ampliació i reformes en nuclis rurals dispersos afectant a unes 10 ha; i la nova variant de Ferreries (Me-1) amb també unes 10 ha ocupades. Totes aquestes obres solen venir acompanyades d’una afectació a l’entorn immediat, creant zones marginals adjacents (coberta modificada no artificial) amb una superfície de més de 40 ha (marges de carretera, solars buits i entorn d’edificacions de finques agràries).

Figura 1. Exemple de noves infraestructures: presó de Maó, eixamplament de la carretera, carril bici i rotonda, a la carretera Maó-Sant Lluís.

Per davall de les 10 ha d’afectació els seguirien la construcció de la bassa de regants de la depuradora sud de Ciutadella, amb una afectació de 9,6 ha; l’ampliació de l’abocador de Milà, amb 8,2 ha; i el nou dic de Ciutadella, amb una afectació total  7,1 ha. La majoria d’aquests sis canvis corresponen a la construcció de noves infraestructures i obres públiques, i només dues, les noves naus industrials de POIMA i el creixement d’edificacions disperses en zones rurals, corresponen a iniciativa privada.

Figura 2. Canvis de coberta succeïts entre el 2007 i el 2015 a l’entorn de Ciutadella. Sobre l’ortofoto del 2015 s’han marcat els canvis amb el color corresponent a la nova categoria de coberta de sòl.

Altres constatacions addicionals que es poden fer de forma breu són:     

  • L’important increment de nous equipaments públics i àrees de lleure.
  • Un increment de la superfície dedicada a cultius de regadiu, a la vegada que augmenta la dedicada al cultiu d’hortalisses. Per tant, un lleuger increment de la agricultura més intensiva.
  • L’augment de superfície dedicada a vinya i l’aparició de noves tipologies de cultiu com els olivars. El que indica una incipient diversificació agrària.
  • La conservació de la superfície d’alzinars i de zones humides. Hàbitats protegits i de gran valor ecològic.
  • La preocupant pèrdua de tamarellars, boscos de ribera i comunitats associades a torrents per la neteja abusiva amb maquinària pesada.

Tots aquests canvis es poden apreciar fàcilment amb el visualitzador de cartografia de l’IDE Menorca on podreu trobar i comparar els 3 mapes, a més d’observar els 2 mapes de canvis registrats. Per fer la comparativa, és especialment útil l’eina que permet jugar amb la transparència de les capes.

Trobareu tota la informació ampliada i totes les estadístiques a l’informe:
Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca (Actualització 2015 i comparativa 2002-2007-2015)

20-02-2018

Back To Top