Skip to content

Actualització de la Cartografia combinada dels fons marins de Menorca

La cartografia de les comunitats bentòniques és una eina essencial per a dur a terme una correcta gestió i conservació de les zones litorals submergides. La informació cartogràfica proporciona coneixements biològics i morfològics sobre els fons marins, aquests coneixements permeten l’elaboració de mapes de zonificació per als usos del territori i la implementació de polítiques de gestió sostenible de la costa.

Malgrat la seva gran funcionalitat és molt poca la informació cartogràfica existent dels fons marins, tot i que, en els últims anys, amb el desenvolupament tecnològic, s’han realitzat diversos projectes la finalitat dels quals ha estat el mapatge d’aquestes zones submergides, imprescindible com a base de qualsevol estudi biològic i eina indispensable per a una correcta gestió del medi marí. En aquest tipus de cartografia es combina la informació batimètrica i tipus de fons amb informació georreferenciada de les comunitats bentòniques instal·lades sobre el substrat. Aquesta informació s’integra en un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG).

El projecte es pot dividir en tres etapes, la primera es va desenvolupar durant el 2015, la segona durant el 2016 i la tercera, la que respon al darrer informe, en el 2018. Durant la primera etapa es va iniciar un treball de síntesi dels diferents treballs cartogràfics existents realitzats per diferents autors que va seguir durant la segona etapa, l’any 2016. D’aquesta manera, durant la primera, es va poder recollir la informació cartogràfica que existia des dels 0 fins als 50 metres de profunditat i, l’any 2016, es va afegir la informació cartogràfica de tot el canal de Menorca. Finalment, els treballs realitzats durant el 2018, s’ha basat en l’actualització de l’hàbitat de Posidonia oceanica i en l’actualització de la cartografia existent en determinades zones succintes. La finalitat principal d’aquest projecte ha estat la de poder disposar d’una bona cartografia dels fons marins de Menorca que serveixi com a eina per a un major coneixement científic i per a millorar la gestió de la seva conservació.

Objectius

Objectius

En aquest projecte es van definir uns objectius inicials en les etapes de 2015 i 2016 que han estat ampliats i concretats en el 2018. Els objectius generals que es van plantejar en l’inici del projecte van ser:

  • Localitzar, delimitar geogràficament i quantificar les diferents comunitats marines presents a Menorca en un moment concret.
  • Crear una base cartogràfica vàlida per a la gestió del litoral i els seus fons marins i, al seu torn, disposar d’una informació útil per a futurs projectes, per a la generació de coneixement i per a l’ús adequat del litoral menorquí.
  • Homogeneïtzar i estandarditzar en la mesura que sigui possible les diverses tipologies de comunitats i hàbitats dels diversos treballs, utilitzant com a referència la Llista Patró d’Hàbitats Marins presents a Espanya.

Objectius addicionals ampliats en l’etapa de 2018:

  • Actualitzar periòdicament la informació cartogràfica amb treball de camp propi o gestionar la inclusió de nova cartografia.
  • Homogeneïtzar i actualitzar la línia de costa de la cartografia de comunitats respecte a la més actualitzada i detallada d’acord amb el Topogràfic de l’any 2012. Fixar aquesta línia de referència com a estàndard per a futurs projectes cartogràfics d’àmbit marí.
  • Crear una cartografia detallada de la comunitat de Posidonia oceanica en resposta al recent Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de Posidonia oceanica a les Illes Balears (BOIB núm. 93 de 28/07/18).

Figura 1. Ortofotomapes amb la representació gràfica dels hàbitats marins del mapa de
2016 i la actualizació del 2018 de la badia de Addaia.

Figura 2. Zones de mostreig sobre el mapa de Menorca.

Contingut 

El resultat principal d’aquest projecte és la cartografia unificada dels hàbitats marins que envolten Menorca des de la línia de costa fins a, aproximadament, la isòbata de 50 metres i tota la superfície del canal de Menorca, incloent un total de 42 hàbitats cartografiats sobre una superfície prospectada de 2.667,25 km2 de llit marins (Figura 3). De manera individual, s’ha extret de forma la capa de Posidonia oceanica com a producte en si mateix, la qual ja està disponible en la IDEMenorca amb el nom de Distribució de la posidònia de Menorca.

 

 

 

Visualització del mapa a la IDE Menorca

Hàbitats del fons marí de Menorca

Distribució de la posidònia de Menorca

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Mapa final d’Hàbitats de Fons Marins de Menorca i Canal de Menorca 2018.

Actualment, l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), juntament amb la Societat d’Història Natural de les Balears i la MARILLES FOUNDATION estem fent una recopilació de la cartografia existent de Mallorca, Eivissa i Formentera sobre els hàbitats dels fons marins per a calcular-ne la seva superfície i fer-ne una valoració del seu estat de conservació en base a estudis existents. Aquest projecte s’insereix dins del marc d’un projecte més gran, Capital Marí, de la mateixa fundació que aspira a avaluar el capital natural marí i costaner de les illes Balears, per a posar-lo en valor i ajudar així a la seva preservació.

Documents

Cartografia marina 2016

Cartografia marina 2018

Catalèg cartogràfic medi mari de Menorca

Base dades bibliogràfica

OBSAM

Febrer 2019

Back To Top