Skip to content

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca sobre fons rocós en aigües costaneres de Menorca

Dades tècniques del projecte:

  • Projecte desenvolupat per l’Observatori Socioambiental de Menorca i l’Estació d’Investigació “Jaume Ferrer” de la Mola.
  • Projecte finançat per: la Fundació per a la Preservació de Menorca i l’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, que han cofinançat la part de l’OBSAM; i per la Direcció General de Política Universitària i Recerca del Govern de les Illes Balears a través de fons FEDER i l’Institut Espanyol d’Oceanografia, que ho han fet per la de l’Estació “Jaume Ferrer”.
  • Suports tècnics: s’ha comptat amb el suport logístic de l’Institut Balear de la Naturalesa del Govern de les Illes Balears i del Parc Natural de s’Albufera des Grau.

L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) juntament amb l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) a través de l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer de la Mola (Direcció General d’Innovació i Investigació de Govern de les Illes Balears) han realitzat per segon any consecutiu el seguiment de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca sobre fons de roca en dos espais marins protegits de Menorca, la zona marina de Parc Natural de s’Albufera des Grau (PNAG) i la recentment declarada Reserva Marina de l’Illa de l’Aire (RMIA).

Estacions de seguiment del projecte d’avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca

 

La metodologia aplicada en aquest estudi és la mateixa que s’utilitza en la resta de les àrees marines protegides de litoral Mediterrani. Es basa en realitzar censos visuals amb escafandre autònom entre els 5 als 15 metres de profunditat, sobre transsectes de 50×5 m (250 m2) en els quals s’identifica tant la composició de l’hàbitat predominant com l’estat de les poblacions de peixos presents. Les espècies objectiu són aquelles considerades com a vulnerables a la pesca, tant professional com esportiva, i que es caracteritzen per ser pròpies dels fons rocosos del litoral. Durant el mes de juny de 2019 s’han realitzat un total de 108 transsectes durant 36 immersions, cobrint un àrea total de mostreig de 27.000 m2 i identificant 18 espècies de peixos considerades com a vulnerables a la pesca.

Els resultats de 2019 no difereixen gaire dels obtinguts durant el passat 2018. La riquesa específica mitjana ha estat molt similar en les dues zones d’estudi, amb valors oscil·lant entre 3,5 i 4 espècies / 250m2, sense importar el tipus de gestió aplicada (zona protegida o control). Les espècies amb major freqüència d’aparició han estat la variada i el sarg, representant com a mínim el 75% de tots els individus censats. Quant als valors d’abundància i biomassa mitjanes, aquests són inferiors al PNAG (16 individus i 1,3 kg / 250m2) respecte a la RMIA (25 individus i 2,4 kg / 250m2). A més, en aquesta última i a diferència de la primera, les estacions dins de la zona protegida presenten major abundància i biomassa de peixos que les estacions considerades com a control.

Riquesa, abundància i biomassa (mitjana ± desviació estàndard) dins de la RMIA i del PNAG, amb els seus respectius controls.

 

Pel que fa a l’estructura de talles de la població, s’observa una major proporció d’individus de talles inferiors i una falta d’individus de talles grans. A més, la major part dels individus censats presenten talles inferiors a la seva talla de primera maduresa sexual, és a dir, hi ha una baixa presència d’individus reproductors. Això podria ser degut, en part, a la migració en profunditat al que realitzen gran nombre de les espècies censades quan es fan adults, situant-se la fracció reproductora de la població a major profunditat que els juvenils. D’altra banda, la pressió pesquera a la qual es veuen sotmeses aquestes espècies podria contribuir també a la manca d’individus de major talla, ja que aquesta activitat sol tenir un elevat impacte especialment a les zones superficials.

Exemple de l’estructura de la població de les espècies més abundants: la variada i del sarg. La línia blava indica la talla de primera maduresa sexual.

 

Els resultats obtinguts amb aquest estudi revelen que la major part dels indicadors seleccionats per avaluar l’estat de les poblacions de peixos vulnerables mostren valors inferiors als observats a la Reserva Marina del Nord de Menorca (RMNM) l’any 2017. No obstant això, cal destacar que la RMIA presenta valors més pròxims als de la RMNM, tot i comptar només amb uns pocs mesos des de l’aplicació de les noves mesures de protecció. Això demostra les bones condicions naturals de la RMIA per a albergar una nova reserva marina, on es pot esperar un increment en la densitat i en la biomassa de les espècies de peixos presents durant els propers anys. En el cas del PNAG, en canvi, el valor dels indicadors seleccionats és fins i tot inferior al de les zones control, apuntant al fet que la regulació que s’ha fet en aquesta zona no ha tingut l’efecte desitjat, per la qual cosa sembla recomanable considerar una revisió i actualització d’aquesta gestió i, en cas d’aprovar el Pla d’Usos i gestió de l’PNAG, aplicar el Pla Sectorial de Pesca.

Biomassa de peixos vulnerables a la pesca per tipologia de gestió a les diferents àrees d’estudi i a l’àrea de la Reserva Marina de el Nord de Menorca. Font: dades de la RMNM de la Direcció General de Pesca i Medi Marí i TRAGSATEC.

 

Per més informació, consultar l’informe: Informe peces vulnerables 2019 – OBSAM – EIJF (COB-IEO)

Back To Top