Skip to content

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l’OBSAM

Durant part del mes de juliol i agost, un total de 20 estudiants de diferents disciplines (geografia, ciències ambientals, biologia) i procedències (Balears i Catalunya) han participat en la campanya de voluntariat ambiental realitzat per l’OBSAM i que patrocinat pel programa VOLCAM de la Caja Mediterráneo ha permès la realització de dos projectes enguany.

Disseny d’un sistema d’indicadors en camins i diagnosi socioambiental del Camí de Cavalls de Menorca

Per un costat, s’ha realitzat la segona part del projecte “Disseny d’un sistema d’indicadors en camins i diagnosi socioambiental del Camí de Cavalls de Menorca” desenvolupat per estudiants d’últim curs de la llicenciatura de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i que ha comptat amb la col·laboració de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la mateixa universitat.

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Aquest projecte es va iniciar l’any anterior, també dintre del programa de voluntariat ambiental VOLCAM, i té com a principal objectiu valorar l’estat del Camí de Cavalls mitjançant l’aplicació de 13 indicadors. Per açò, els estudiants han realitzat treball de camp on recollien in situ informació sobre el camí, transposant gran part d’aquesta informació en un sistema d’informació geogràfica i utilitzant bases de dades per a manejar i analitzar tota l’informació recollida. Una novetat en relació a l’any anterior, ha estat la realització d’una enquesta als usuaris del Camí de Cavalls, que ens permetrà tenir una visió del perfil de l’usuari d’aquest camí.

 

Mapa de Cobertes de Menorca 2007

Paral·lelament, s’ha iniciat la que serà l’actualització del Mapa de Cobertes de Menorca per a l’any 2007. Aquest mapa recull en 55 classes diferents els diversos usos i ocupacions del territori que es donen a Menorca, tot seguint les directrius del projecte europeu CORINE Land Cover.

L’actualització d’aquest mapa, que vol realitzar-se periòdicament cada 5 anys, permetrà fer un seguiment dels canvis d’usos del sòl que es donen en el nostre territori i veure quines tendències s’han donat en casos com l’ abandonament d’explotacions agrícoles o el creixement urbanístic.

Per altra banda, el format digital d’aquesta cartografia permetrà un accés fàcil i lliure a l’informació per tots aquells agents interessats en l’estudi i gestió del territori, com ja succeeix en el cas de la versió de l’any 2002 (per més informació consulteu el web https://www.obsam.cat/cartografia/index.php).

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Per a l’elaboració d’aquesta cartografia digital, els voluntaris han emprat també els sistemes d’informació geogràfica i n’han verificat la seva qualitat mitjançant el treball de camp. Actualment, els tècnics de l’OBSAM treballen en un darrer control de qualitat d’aquest mapa.

20-09-2009

Back To Top