Skip to content

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?Resulta evident, i totes les enquestes ho confirmen, que el principal atractiu turístic de Menorca està en el seu litoral, i concretament en les seves platges. A partir dels recomptes efectuats per l’OBSAM el mes d’agost passat, s’estima que en el conjunt de les platges de l’illa es poden trobar a la vegada més de 25.000 persones, coincidint amb el màxim nombre de visitants al mes d’agost (https://www.obsam.cat/actualitat/2011/phd-agost-2011.php). Açò significa que 1 de cada 8 persones presents a l’illa era a la platja, o que, un 13% de la gent estava concentrada en un 0,05% del territori insular. Hom podria pensar que açò és molta gent i molt amuntegada, però la sensació dels usuaris no era aquesta. Aquest any, el recompte de persones va anar acompanyat d’un qüestionari sobre les preferències dels usuaris i la seva sensació de disponibilitat d’espai. A continuació us explicam els resultats.

Recomptes d’usuaris a les platges

A Menorca hi ha unes 60 platges d’arena, que representen entre 28 i 35 ha de superfície aptes per col·locar una tovallola (la xifra exacta varia d’un any a l’altre i al llarg de la temporada en funció del règim de temporals). Aquesta xifra, en tot cas, correspon a menys d’un 0,05% de la superfície de l’illa.

Aquest mes d’agost del 2011 es van comptar un total de 41 platges, deixant només de banda les platges manco visitades. La suma dels màxims comptats a cada platja en diferents hores (26.340 persones) indica que amb tota probabilitat en el conjunt de platges de Menorca s’hi poden trobar a la vegada més de 25.000 persones. En qualsevol cas, durant dues o tres setmanes del mes d’agost ben segur que al llarg del dia n’hi van moltes més.

Les platges amb una major densitat d’usuaris són, un any més: Macarelleta, Macarella, cala en Turqueta i cala Mitjana. Totes elles ofereixen manco de 4m2 d’arena per usuari en els moments de màxima afluència. En l’altre extrem, les platges amb una menor densitat d’usuaris són la part verge de Son Bou (Atàlis), la platja gran de Binimel·là, cala Tirant, cala Escorxada i cala en Fustam. Aquestes darreres amb disponibilitats d’espai com a mínim de 20-30 m2/usuari.

Densitat d’usuaris al mes d’agost de 2011

Mapa 1. Densitat d’usuaris al mes d’agost de 2011. Els cercles majors indiquen una major densitat. Font i elaboració: OBSAM

Tota la informació sobre densitat d’usuaris, capacitat càrrega, pressió nàutica i afluència diària la trobareu a l’apartat del indicadors bàsics.

Qüestionari sobre les preferències i la sensació de disponibilitat d’espai

Es van realitzar 1.078 enquestes els mateixos dies i hores que els recomptes (entre les 11h i les 17h), de forma aleatòria, tant a residents com a turistes presents a les platges, i es van poder abastar un total de 15 cales representatives del litoral. A pesar del que indiquen les xifres de freqüentació de forma objectiva, a jutjar per la percepció dels usuaris, es comprova que el grau de tolerància de les persones a la disponibilitat d’espai és considerable.

En conjunt, només el 37% dels usuaris enquestats, o sigui 1 de cada 3, considera que realment sí que hi ha molta gent a la platja, la resta troben que no o simplement ho consideren normal per ser el mes d’agost. Si consideram únicament les respostes quan coincidien en moments de comptatges màxims per a cada platja, són un 54% les persones que perceben que hi ha molta gent. Les dades varien d’una platja a altre, la sensació de saturació és més comu en platges urbanes (tipus A) que no en platges verges sense accés rodat (tipus C).

Percepció dels usuaris sobre la saturació de les platges

Gràfic 1. Percepció dels usuaris sobre la saturació de les platges. Respostes a la pregunta: Considera que hi ha molta gent en aquesta platja? Font i elaboració: OBSAM.

A partir de la bibliografia consultada, s’extreu que, comunament, els ràtios de superfície mínima d’arena per persona en condicions òptimes varien entre 5-20 m2/usuari. Segons les nostres estimacions, pel que fa a la sensació que perceben els usuaris a les platges de Menorca, rondaria uns 8-9 m2/persona; seria la densitat a partir de la qual més d’un 50% d’usuaris considera que hi ha saturació. A les dues platges amb una disponibilitat d’espai menor a 5m2/usuari on es va fer el qüestionari (Macarella i cala en Turqueta), un 82,7% dels enquestats va opinar que hi havia massa gent. Aquestes xifres corresponen encara a resultats preliminars que s’hauran de seguir treballant, i establir comparacions amb altres enquestes similars dutes a terme en anys anteriors.

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Conèixer de forma aproximada la quantitat de persones que fan ús de les platges és una dada necessària per molts diversos aspectes: dotació de serveis de socorrisme, evacuació en casos d’emergència, dimensionament d’aparcaments, vies d’accés, problemes d’erosió, pressió sobre el medi natural, etc.

Agraïments

Aquestes xifres han estat possibles gràcies a la feina i col·laboració de moltes persones:

  • Anna Canturri Iserte, pràctiques en empresa a l’OBSAM 2010. Càlcul de l’evolució de la superfície de les platges (1956-2007).
  • Mònica Mir Florit, pràctiques en empresa a l’OBSAM 2011. Anàlisi primari del qüestionari d’ocupació de platges.
  • Voluntaris ambientals de l’OBSAM pels recomptes d’usuaris 2010-2011. Programa de voluntariat ambiental cofinançat per la Caja del Mediterráneo (CAM).
  • Socorristes de l’empresa SERPROSPORT, contractada pels ajuntaments de Ciutadella i des Mercadal (anys 2010-2011)
  • La participació de tots els tècnics de l’OBSAM.
  • L’assessorament de Francesc X. Roig Munar, membre de la secció de ciències naturals de l’IME.
  • Les amables respostes dels 1.078 usuaris enquestats.

IMEOBSAMConsell Insular de Menorca

OBSAM     IME     

 

CAM      VOLCAM

SERPROSPORT     AJUNTAMENT DES MERCADA     AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

 

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja? 

20-11-2011

Back To Top