Skip to content

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Figura 1. La diversitat social reflectida en el centre de Maó (Fotografia cedida pel diari digital “Menorca al día”)

Les dades macroeconòmiques presentades en el Butlletí de Conjuntura Econòmica, elaborat per l’OBSAM i pel Cercle d’Economia de Menorca, indiquen una certa recuperació de l’activitat econòmica en els últims dos anys. Però, quin impacte té en la reducció de la pobresa? Si tenim en consideració les dades de les prestacions socials que atorguen els Serveis Socials Comunitaris Bàsics a les famílies en situació socioeconòmica vulnerable, observem que a l’any 2015 s’han concedit 41 Rendes Mínimes d’Inserció menys respecte l’any anterior; mentre que les ajudes econòmiques s’han incrementat en 181. Amb tot, aquestes xifres representen més del doble de les concedides en els anys anteriors a la crisi. Tot i que és massa prest per treure’n conclusions, s’evidencia la persistència de la pobresa que pateixen una part significativa de les famílies de Menorca. Hi ha més o menys famílies en situació de pobresa? La pobresa s’ha cronificat en certs sectors de la població?

Figura 2. Gràfic del nombre de Rendes Mínimes d’Inserció (RMI) i d’ajudes econòmiques concedides pels Serveis Socials Comunitaris Bàsics, 2005-2015. (Font: Departament de Benestar Social i Família del CIM. Elaboració: OBSAM)

Els espais d’educació no formal són bàsics per al desenvolupament integral de la persona, però és un àmbit poc estudiat a Menorca. L’Enquesta Modular d’Hàbits Socials a les Illes Balears de l’any 2010 assenyalava per a Menorca que el 61% de les persones majors de 16 anys formava part d’alguna associació, mentre que la mitjana balear es situava en el 43%. Passant a les dades més recents exclusivament per a Menorca, en el curs 2015/16 el 48% de la població de 5 a 14 anys està inscrit en algun club esportiu, percentatge que no ha variat de manera significativa si comparem amb el curs 2007/2008. Altres espais educatius no formals van adreçats als infants i joves amb major vulnerabilitat social. És el cas del programa Pedagogia Intensiva dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics, que arriba a una part poc significativa de la població; i el programa de reforç escolar i Centre Obert de Càritas Menorca, que entre els dos programes sumen un total de 190 usuaris a l’any 2015. Quins i com són els espais educatius no formals que disposam a Menorca? Quin percentatge de la població hi participa? Quina és la participació dels col·lectius més vulnerables socialment? Tenen una incidència positiva els espais educatius no formals dirigits específicament a aquests col·lectius?

Aquests temes i aquestes dades formen part del projecte “Indicadors per a la Diagnosi Social de Menorca”, elaborat per l’OBSAM entre els mesos de maig i novembre d’aquest any, el qual s’emmarca en l’encàrrec del Departament de Benestar i Família del Consell Insular de Menorca per a l’elaboració del Pla Insular de Suport a la Família i a la Infància. Ambdues institucions coincidim amb la necessitat de disposar d’una millor informació sobre la realitat social, sovint dispersa i amb buits importants per la manca de dades existents. Per aquest motiu, s’ha trobat adient l’elaboració d’un treball que recopili la informació existent i posi les bases d’un futur sistema d’indicadors socials, que aglutini, ordeni i orienti la interpretació de les dades, de tal manera que puguin ser útils en els processos de presa de decisions.

L’elaboració d’aquest treball s’ha basat, en part, en altres estudis de temàtica social realitzats per l’OBSAM en aquest mateix any: “Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca”, elaborat per David Serra, i “Diagnosi inicial del Pla Menorca Jove”, elaborat per Cristina Fernández, ambdós per al Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports; i “Diagnosi inicial de l’exclusió residencial a Menorca”, elaborat per Borja Pellejero, per al Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge.

Informe Indicadors per a la diagnosi social de Menorca

20-11-2016

Back To Top