skip to Main Content

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

Existeix una impressió creixent de que la temporada turística cada vegada és més forta. Anem a veure què ens diuen les darreres xifres de l’indicador de Pressió Humana Diària (PHD). Analitzem la sèrie dels darrers 10 anys per tal de situar-les en un context de major perspectiva abans de focalitzar el que estem vivint els darrers quatre anys.

L’indicador de PHD comptabilitza totes les persones que hi ha a Menorca i en fa un seguiment diari, sumant i restant de la població total les persones que entren i surten diàriament pels ports i l’aeroport de Menorca. La sèrie es va començar a construir l’any 1996, a partir de les dades del Cens de Població. El gràfic 1 presenta les fluctuacions de la població a Menorca al llarg de l’any, amb les corbes per a diferents anys.

Gràfic 1. Pressió Humana Diària 1996,  2001, 2005, 2008, 2013-2015. Font i elaboració: OBSAM.

 

Com a quanta gent hi ha damunt l’illa?

La taula 1 mostra l’evolució dels darrers deu anys per diferents magnituds de la PHD, així com les dades del 2001, referent pel que fa a l’estacionalitat. Ressaltem en vermell els màxims que hem volgut destacar.


PHD
2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Màx. anual 186.172 187.025 191.421 187.740 181.915 190.850 196.237 201.634 200.464 200.551 200.099
Mín. anual 69.087 62.032 70.266 72.585 74.184 74.411 75.264 79.953 82.343 78.502 77.055
                       
Mitj. anual 107.397 99.538 105.046 104.247 103.650 106.055 107.831 112.014 114.416 112.929 111.230
Mitj. TA* 140.913 129.601 134.139 130.790 127.827 130.984 134.554 139.325 142.027 140.192 140.353
Mitj. TB** 73.325 68.977 75.470 77.412 79.073 80.713 80.665 84.404 86.349 85.215 81.625
                       
Gen. 70.084 63.598 71.743 74.619 75.062 79.430 76.494 80.780 84.441 83.976 79.723
Febr. 71.316 65.456 73.564 76.163 76.920 80.808 78.955 82.781 85.880 85.887 81.442
Març 72.092 67.132 75.706 79.447 78.343 83.141 80.821 84.757 88.402 87.532 84.093
Abril 83.061 74.060 81.310 81.943 83.550 85.895 85.743 88.775 90.551 92.900 88.456
Maig 118.341 101.616 106.500 106.963 101.669 104.365 103.537 106.620 114.157 111.545 109.996
Juny 141.208 128.312 132.999 129.124 123.857 128.754 131.464 135.267 141.473 138.954 139.569
Jul. 160.265 151.670 158.179 153.515 150.147 155.527 160.546 167.109 168.334 166.400 170.151
Ag. 177.340 175.686 180.009 175.479 171.937 179.851 185.633 189.609 188.968 189.242 189.689
Set. 141.379 126.429 129.964 125.059 123.840 124.444 129.630 136.224 137.966 136.880 136.598
Oct. 106.971 93.750 97.014 94.362 95.255 92.680 96.253 100.890 101.112 97.983 95.970
Nov. 72.587 72.909 77.038 78.163 82.204 79.549 82.272 85.553 85.711 81.905 78.563
Des. 70.907 70.656 73.513 74.226 78.395 75.591 79.755 83.850 83.177 79.294 77.575

Taula 1. Pressió Humana Diària 2001 i sèrie 2006-2015. Unitats: persones. Font i elaboració: OBSAM.
Notes: *Mitjana TA: mitjana temporada alta (maig-octubre).**Mitjana TB: mitjana temporada baixa (gener-abril, novembre-desembre).

Observem en la taula anterior com els darrers quatre anys, ostenten tots els màxims dels darrers deu anys. En especial el 2013, tot i que els dos anys que el segueixen mantenen nivells similars. Corresponen també als màxims dels darrers 20 anys, a excepció de les mitjanes d’inici i fi de temporada, que no superen les de l’any 2001. Aquell any els alts nivells assolits els mesos de maig i juny, i els mesos de setembre i octubre, varen dibuixar la corba menys estacionalitzada de tota la sèrie. L’arribada de turistes va estar millor distribuïda  al llarg de la temporada alta.

A l’any 2015 cal destacar precisament els mesos de juliol i agost, on les mitjanes d’aquests mesos assoleixen màxims històrics, indicatiu de major estacionalitat. En canvi els mesos d’inici i tancament de temporada, maig i octubre, han estat davallant els darrers dos anys, el que contribueix a escurçar la temporada turística.

De fet, entre el 2012 i 2015, es manté un valor promig bastant constant entorn a les 140.000 persones diàries en temporada alta. Xifra que a més coincideix amb la de la temporada 2001, on el màxim era menor però els valors de principi i final de temporada eren més elevats.

 

És l’activitat turística la responsable directa del creixement de la pressió humana?

A Menorca la població arriba a doblar-se dins el mateix any. El rati calculat amb les mitjanes TA/TB, que suavitzen els extrems, ja es situa al voltant del 1,7 en els últims 10 anys. El rati entre el màxim i mínim de PHD es manté al voltant del 2,5. I en els municipis més turístics la població arriba a multiplicar-se per 6 dins el mateix any. La taula 2 ens mostra que l’evolució d’aquests ratis durant els darrers deu anys ha estat de manteniment en nivells per sota dels presentats en la dècada anterior. És a dir, que tant el nivell de població en temporada baixa com en temporada alta han crescut de forma paral·lela i la relació entre elles es manté més o menys constant.


PHD
2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rati Màx/Mín 2,7 3,0 2,7 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,4 2,6 2,6
                       
Rati TA/TB 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7

Taula 2. Ratis Pressió Humana Diària 2001 i sèrie 2006-2015. Unitats: persones. Font i elaboració: OBSAM.

Un fet a destacar de cara als beneficis de l’activitat turística és l’evolució seguida pel rati TA/TB als darrers 20 anys. Amb una primera dècada 1997-2006 al voltant del 1,9-2,0 i una segona dècada 2007-2015 estabilitzada entorn a 1,6-1,7. Això indica que actualment la població en temporada alta és proporcionalment menor, i per tant, dit d’una forma barroera, ara som més a repartir.

 

Població permanent versus població flotant

La PHD detalla de manera molt precisa les fluctuacions poblacionals, però en canvi no és capaç d’identificar i aïllar les fluctuacions imputables estrictament al turisme, és a dir les generades pels turistes i els treballadors temporals, donat que inclou els desplaçaments dels propis residents, les entrades d’immigrants que acaben residint a l’illa i les sortides dels emigrants que en marxen.

Amb l’objectiu d’acotar millor el fenomen turístic, desglossem la PHD en població flotant i població permanent. La població permanent és el nivell de població que es manté com a mínim durant tots els dies de l’any, mentre que la població flotant és la resta, és a dir, el nivell de població que fluctua per damunt del nivell de població mínima. El gràfic 2 representa les dues magnituds.

Gràfic 2. Pressió Humana Diària 2015: població permanent i població flotant. Font i elaboració: OBSAM.

Gràfic 2. Pressió Humana Diària 2015: població permanent i població flotant. Font i elaboració: OBSAM.


PHD
2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Població permanent
anual
69.087 62.032 70.266 72.585 74.184 74.411 75.264 79.953 82.343 78.502 77.055
Població flotant mitjana anual 38.310 37.506 34.780 31.662 29.466 31.644 32.567 32.061 32.073 34.427 34.175
                       
Mitjana anual PHD 107.397 99.538 105.046 104.247 103.650 106.055 107.831 112.014 114.416 112.929 111.230

Taula 3. Població permanent i població flotant, 2001 i sèrie 2006-2015. Unitats: persones. Font i elaboració: OBSAM.

Per avaluar la tendència utilitzem la projecció lineal dels darrers deu anys. Al gràfic 3 s’observa la tendència creixent de la mitjana anual de la PHD, amb una recta de regressió de pendent positiva, a pesar de la baixada dels dos últims anys.

Gràfic 3. Pressió Humana Diària: població permanent i població flotant 2006-2015. Font i elaboració: OBSAM.

Gràfic 3. Pressió Humana Diària: població permanent i població flotant 2006-2015. Font i elaboració: OBSAM.

Seguint amb l’anàlisi, el gràfic 4 mostra com la tendència d’ambdues magnituds prenen fins i tot signes diferents quan les projectem linealment des del 2006. La població permanent presenta una tendència positiva al llarg de tota la sèrie (amb excepció dels últims 3 anys). Mentre que la població flotant inicia una tendència lleugerament positiva a partir del 2009, però amb un còmput total negatiu o pròxim a l’estabilització. Per tant, sorprenentment, sota la perspectiva dels últims 10 anys, en la tendència creixent de la PHD ha estat més determinant la població permanent que no pas la població flotant.


Gràfic 4. Pressió Humana Diària: població permanent i població flotant 2006-2015. Font i elaboració: OBSAM.

Gràfic 4. Pressió Humana Diària: població permanent i població flotant 2006-2015. Font i elaboració: OBSAM.

En resum…

  • Les dades de l’indicador de PHD ens mostren que els darrers quatre anys l’illa ha mantingut els nivells més alts de pressió humana dels últims 20 anys: per damunt de les 111 mil persones de mitjana anual, assolint durant la temporada alta nivells propers al màxim històric del 2001: unes 140 mil persones.
  • Les diferències entre hivern i estiu en quant a població han estat més baixes en aquests deu darrers anys, és a dir, que proporcionalment el nombre de residents habituals ha crescut més que el nombre de turistes i per tant, toquen menys turistes per habitant.
  • Sobre l’evolució creixent de la PHD es constata una major influència de la població permanent que de la població flotant.
  • L’anàlisi de la temporada baixa a les últimes dues dècades ens dur a pensar que la baixada de la població permanent dels darrers dos anys correspon a un fet purament conjuntural.
  • Per acabar, cal dir que en funció de com es desenvolupi la temporada turística d’aquest any 2016 podrem afinar millor les observacions fetes en aquest article.

Per a més informació podeu consultar els indicadors bàsics de pressió humana a la web de l’OBSAM: https://www.obsam.cat/indicadors/demografia.php

20-07-2016

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top