Skip to content

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Durant el mes d’agost de l’any 2010 es van recuperar els valors de persones damunt l’illa assolits al 2007. Sense arribar a superar el màxim històric enregistrat l’11 d’agost del 2007, el màxim assolit el passat 10 d’agost, amb 190.850 persones, és sensiblement superior al dels últims dos anys. Per exemple, 9.467 persones més que el 10 d’agost del 2009.

Pressió Humana Diària, anys 1996-2010

Gràfic 1. Pressió Humana Diària, anys 1996-2010

L’indicador de Pressió Humana Diària (PHD) mesura dia darrera dia el volum de persones que hi ha damunt l’illa. El gràfic mostra com de sensible és la variable a les fluctuacions poblacionals, tot detectant d’un cop d’ull la Setmana Santa i les festes de Sant Joan com a dues fites anuals, a banda del màxim assolit durant el mes d’agost. La taula següent trasllada en nombres absoluts i mitjanes l’evolució de la PHD dels últims 5 anys.

PRESSIÓ HUMANA DIÀRIA
  2006 2007 2008 2009 2010
Màxim anual12 agost
187.025
11 agost
191.421
11 agost
187.740
11 agost
181.915
10 agost
190.850
24 Juny141.689148.297144.804138.794146.116
Mitjana anual99.538 105.046 104.247 103.650106.055
Mitjana Temporada Alta129.601134.139130.790127.827130.984
Mitjana Temporada Baixa68.97775.47077.41279.07380.713

Unitats: persones.
Fonts: AENA; Autoritat Portuària; DG.Transport Aeri i Marítim (Govern Balear).
Elaboració: OBSAM.
Temporada alta: Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre i Octubre.
Temporada baixa: Gener, Febrer, Març, Abril, Novembre i Desembre.

Es comproba com la xifra de PHD de Sant Joan (24 de juny) esdevé el preludi de la temporada, essent l’increment interanual molt proper al que assolirà el màxim del mes d’agost. [consulteu l’indicador La pressió humana diària 1996-2010. Dades diàries]

En canvi la PHD mitjana del 2010 sí supera la mitjana anual del 2007. Els valors elevats en temporada baixa en són els responsables, però només al seus inicis, ja que durant els darrers mesos de l’any hi ha menys persones que l’any anterior. [consulteu l’indicador La pressió humana diària 1996-2010. Mitjanes mensuals]. Efectivament, l’any 2010 es tanca amb unes 3.000 persones menys. La forta davallada del saldo migratori explicaria aquesta diferència negativa. La corba mostra com aquest darrer any han vingut més persones que l’any anterior, però també n’han marxat més i més ràpid.

Pel que fa al volum total de persones damunt l’illa en tot un any, el 2001 conserva el màxim històric, amb una mitjana anual 107.397 persones/dia. La corba del 2010 queda lluny de la del 2001, que perfila una distribució més equilibrada durant la temporada alta.

L’estacionalitat poblacional queda palesa en els forts increments que experimenten les mitjanes de temporada baixa a temporada alta. En promig, al 2010 el nombre de persones a Menorca durant la temporada alta és un 62% superior al nombre de persones durant la temporada baixa. En termes absoluts les dades revelen les cotes màximes: considerant el mínim registrat vers el màxim, la diferència ens revela un increment del 156% dins l’any 2010. És a dir, que un any més, el nombre de persones dins l’illa al llarg de l’any arriba a multiplica-se per 2,5. En canvi, no arriba a triplicar-se, tal com venia sent habitual fins al 2007, any en què l’estacionalitat poblacional començà a davallar. [consulteu l’indicador Índex d’estacionalitat anual de la població 1997-2008].

Per més informació podeu consultar els indicadors bàsics de pressió humana:
https://www.obsam.cat/indicadors/demografia.php

20-01-2011

Back To Top