Skip to content

Entrega del projecte d’investigació de l’IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

Recentment s’ha fet entrega de la memòria final de la beca de l’IME concedida al Dr. Biel Obrador, membre de la Secció de Ciències Naturals, i a la Dra. Núria Catalán,  titulada «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca». Els investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) fan una recerca sobre un tema poc conegut fins ara, plantejant quin paper tenen les basses temporals sobre el cicle del carboni, si emeten gasos o n’acumulen, i si açò és rellevant.

La bassa des Mal Lloc és una de les incloses a l’estudi.

Foto 1. La bassa des Mal Lloc és una de les incloses a l’estudi.

Per fer-ho, agafen com a model les basses de l’illa de Menorca, prou diverses i relativament ben conegudes gràcies a haver estat objecte d’un projecte Life+BASSES, liderat pel Consell Insular de Menorca i amb participació activa de l’IME. Aquest projecte va ser possible pel fet de ser un hàbitat considerat d’interès prioritari per les directives europees gràcies a la seva contribució a la biodiversitat.

Els autors aborden el coneixement de les basses no sobre el que tenen sinó sobre com funcionen, sobre el seu metabolisme; en paraules seves: el seu alè. El treball fa palès que l’intercanvi de gasos de les basses és molt actiu, i actuen, en la majoria d’ocasions, com a emissors de gasos de carboni. De fet, es trobaria entre els principals emissors quant a sistemes naturals d’aigua dolça (zones humides, torrents, rius) i només en poques ocasions com a captadors nets. Constata que l’intercanvi de carboni és més intens en la fase seca que en la fase inundada i, per tant, que també a nivell de funcionament l’ecosistema de la bassa temporal és important tot l’any, tant si hi ha aigua com no. La causa seria l’existència d’una important comunitat bacteriana que viu en el sòl, que actua com el gran processador de carboni.

El treball és un exemple d’eficiència en els recursos: amb una aportació econòmica relativament discreta, ha sabut implicar altres investigadors i centres especialitzats de recerca d’Alemanya, Girona i Barcelona, que li han permès obtenir uns resultats més amplis dels proposats inicialment, com seria tot el referent al paper de la crosta biològica de bacteris i cianobacteris, on s’ha vist la importància d’alguns grups de Archaes, fins ara bastant desconeguts. Aquestes col·laboracions permetran, sens dubte, que Menorca pugui contribuir al coneixement de la ciència en general.

L’estudi ha demostrat la importància i fragilitat de la crosta superficial de terra durant la fase seca.

Foto 2. L’estudi ha demostrat la importància i fragilitat de la crosta superficial de terra durant la fase seca.

Malauradament, l’informe també alerta de l’estat de degradació en què han trobat algunes de les basses temporals estudiades. Tot i l’esforç de comunicació i doblers públics destinats, algunes basses estan a punt de desaparèixer per males pràctiques en el seu entorn.

L’any 2015 ha estat declarat per les nacions Unides l’Any Internacional dels Sòls, gran caixa negra de coneixement, que, gràcies al Dr. Biel Obrador en el cas de Menorca, ha esdevingut un poc més gris.

Per a més informació:

La meteorització de roques genera bona part del diòxid de carboni en llacs i embassaments

Carbon dioxide efflux during the flooding phase of temporary ponds

Miquel Truyol Olives
Membre de la secció de Ciències Naturals de l’IME

20-02-2015

Back To Top