skip to Main Content

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l’agost de 2004

article, amb gràfics, per descarregar 383 KB

A partir de les dades de passatgers que diàriament entren i surten de Menorca per l’aeroport i els ports de Maó i Ciutadella, es construeix l’indicador de pressió humana diària (PHD) de Menorca. Aquesta tasca es pot dur a terme gràcies a la col·laboració d’AENA, Autoritat Portuària de Balears i la Direcció General de Ports i Litoral de la CAIB, les quals remeten mensualment a l’OBSAM les dades diàries de moviment de passatgers. Disposem de dades intermitents des de l’any 1977 i de forma sistemàtica des de 1996. D’aquestes sèries anuals destaquen especialment les corresponents al mes d’agost, perquè recullen el màxim de PHD de l’any, i ens parlen de la capacitat d’acollida de l’illa i permeten comparar entre diverses temporades turístiques. Desprès de recollir les dades fins a l’agost del 2004 podem donar compte d’algunes consideracions.

 

1. MÀXIM DE L’ANY I RELACIÓ AMB ANYS ANTERIORS

El dia 10 d’agost s’han computat 175.117 persones que pernoctaven a Menorca. Es tracta del màxim de l’any i, comparat amb els tres anys anteriors, confirma una lleugera davallada de la punta de PHD d’agost (186.176 pel 2001; 184.467 pel 2002 i 179.941 pel 2003), sense tornar però a les dels darrers anys 90 (158.161 pel 1998 i 169.140 pel 1999)

 

2. MENYS PRESSIÓ A L’INICI I PLENA TEMPORADA PERÒ LLEUGERAMENT SUPERIOR A LA SEGONA QUINZENA D’AGOST

Durant els mesos de maig i juny del 2004 les xifres presenten una diferencia de mitjana de 4.197 persones diàries manco que durant el 2003, el mes de juliol 5.950 persones diàries menys que l’any 2003, i en canvi el mes d’agost es redueix la diferència respecte l’any anterior en unes dues mil persones diàries de mitjana. Tanmateix l’any 2003 va patir un descens molt pronunciat de la pressió humana a partir de la segona quinzena d’agost, mentre que enguany, en canvi, s’ha superat lleugerament la PHD del 2003 de les últimes setmanes d’agost.

 

 

3. LA POBLACIÓ PERMANENT DE L’ANY SEGUEIX SITUANT-SE EN ELS VALORS DELS 2 ANYS ANTERIORS.

La població permanent anual (definida com el mínim de la PHD) de cada any) es troba al voltant de les 60.000 persones. Aquesta població permanent, directament influenciada pels fluxos migratoris a curt i mig termini, va patir un augment en més de deu mil persones l’any 2000 respecte l’any anterior, continuant l’augment l’any 2001 (53.000 l’any 1999, 65.000 l’any 2000, 69.000 el 2001). A partir del 2002 va patir un fort descens situant-se en les 60.000 persones, valor al voltant del qual, fins al moment, ens trobem enguany (60.525 persones).

 

 

4. CONSIDERACIONS SOBRE ELS APSECTES ECONÒMIC I AMBIENTAL

L’efecte econòmic global d’aquestes xifres és difícil d’establir. Per una banda, en termes macroeconòmics, es podria deduir una disminució de la despesa turística total (el percentatge de la qual vindria representada per la superfície que queda entre les corbes dels dos anys en proporció a la superfície total per sota de la corba de 2003 menys la de la població permanent), però això només si la despesa mitjana diària per turista no hagués augmentat, cosa que encara no sabem. Però, per altra banda, aquestes fluctuacions de la demanda serveixen per reordenar l’oferta de serveis turístics, de manera que, com en un procés de neteja, per la via d’una competència més aferrissada, els negocis més sòlids fins i tot poden veure millorar la seva rendibilitat.

Finalment, tots els estudis mostren l’estreta relació entre la magnitud dels problemes ambientals de Menorca i la pressió humana global. La generació de residus, els consums d’aigua dolça, els impactes sobre el medi natural, la congestió urbana i les emissions de CO2 de Menorca, entre d’altres, estan àmpliament determinats pel nivell que assoleixi cada any l’afluència estacional de persones, que s’ajunten a la població permanent. En aquest sentit ens hem de felicitar d’haver reduït, durant 2004 (i també els dos anys anteriors) la pressió global sobre els recursos naturals, la biodiversitat i el paisatge de Menorca. Això significa una millora qualitativa de l’actiu del balanç de la Reserva de Biosfera.

20-08-2004

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top