skip to Main Content

La dependència a Menorca i els serveis públics d’atenció

Presentam el següent mapa conceptual sobre la situació de la dependència a Menorca a l’any 2017, des de la perspectiva demogràfica i de la intervenció pública. Amb açò, el nostre objectiu és sintetitzar de manera gràfica les dades que apareixen en el “Sistema d’Indicadors de Benestar Social i Serveis Socials”, amb la intenció de facilitar la seva interpretació des d’una visió global.

El mapa conceptual s’estructura, de forma jeràrquica, en tres parts: la demogràfica en la part superior; els usuaris del sistema de la dependència en la part central; i els usuaris segons les diferents prestacions existents en la part inferior. D’aquesta darrera part, aclarir que els usuaris poden accedir a una mateixa prestació per dues vies: mitjançant la via de dependència, regulada per la llei 39/2006; i la social (municipal), regulada per les administracions locals. Per aquest motiu, a cada prestació hi ha dues columnes, la primera corresponent els que hi accedeixen per dependència; i la segona corresponent a la suma dels primers més els que hi accedeixen via social.

A grans trets, podem dir que la proporció de la població major de 65 anys i amb discapacitat superior al 33% es situa en la mitjana de les Illes Balears i per davall de l’estat espanyol. Des del punt de vista de la tendència, destaca l’increment continuat de la població major de 80 anys i de l’índex d’envelliment (que posa en relació la població major de 65 anys respecte a la menor de 15 anys).

Resultat del context demogràfic, es considera que 17.757 persones (gairebé el 20% de la població de Menorca) és potencialment depenent. D’aquestes, 2.759 persones tenen sol·licitada la prestació de dependència, i 1.836 tenen reconeguda la prestació. Aquestes darreres representen un 10% de la població potencialment depenent, xifra lleugerament superior a la mitjana balear i espanyola, i amb una tendència al creixement. El perfil majoritari de la prestació és una persona major de 80 anys amb segon grau.

Més de tres quartes parts de les persones que tenen reconeguda la prestació i l’obtenen mitjançant el sistema de dependència (1a columna), s’acullen a la prestació econòmica. Es tracta d’una xifra massa elevada que contradiu l’esperit de la llei, ja que es pretén que les persones obtinguin el servei que necessitin per satisfer les necessitats i no via ajut econòmic. En canvi, si sumam les persones que hi accedeixen via dependència més les que ho fan via social (2a columna), la teleassistència és el servei més emprat, essent gairebé 2.000 persones les que el reben. Destacam, a més, que 103 persones amb III grau es troben en llista d’espera per accedir a una plaça residencial per a persones grans; que les 88 places residencials per a persones amb discapacitat es troben actualment totes ocupades; i que la intensitat mitjana al mes per usuari del Servei d’Ajuda a Domicili és de 14h al mes, una intensitat baixa segons els mínims establerts en la llei de dependència (la qual cosa s’explica perquè la majoria dels usuaris són de SAD social, regulat per les administracions locals i no per la llei de dependència).

Documents

Mapa conceptual

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top