Skip to content

La pressió automobilística a Menorca

L’OBSAM ha inclòs, en la darrera actualització d’aquesta pàgina, noves dades sobre mobilitat. La pressió automobilística d’un territori està molt relacionada amb l’estructura de la seva xarxa viària. El model de mobilitat adoptat a Menorca ve marcat per les característiques pròpies de les seves carreteres i per l’activitat econòmica, especialitzada en l’activitat turística. Aquests trets ens mostren un model de mobilitat caracteritzat per una acusada estacionalitat, que es veu reflectida en les densitats de vehicles de les carreteres de l’illa.

Menorca té un dels índex de motorització (nombre de vehicles en relació a la població de dret) dels més alts d’Espanya. L’any 2001 era de 0,93 vehicles per habitant. Podem afinar l’indicador mirant el nombre de turismes que pertoquen a cada habitant entre 20 i 80 anys d’edat, perquè acotem la població a edats raonables per disposar de cotxe propi i per altra banda no tenim en compte els vehicles que s’utilitzen per treballar, com autobusos, camions, etc. El resultat obtingut l’any 2001 és de 0,96 turismes per habitant d’entre 20 i 80 anys. És a dir, quasi bé un turisme per persona de dret. Això, en part, és un reflex d’una altra qüestió característica de Menorca: el dèficit acusat de transport públic i un sistema d’assentaments d’alta especialització funcional que s’ha anat desenvolupant en les darreres dècades. Les persones tenen la necessitat de desplaçar-se per anar a treballar, per comprar, per accedir als serveis, per motius d’oci, etc., i pràcticament sempre ho han de fer amb el vehicle propi, sense alternatives.

Durant la temporada turística la població de l’illa augmenta considerablement (l’agost del 2002 hi havia una mitjana diària de 174.446 persones damunt Menorca, mentre que el desembre del mateix any s’havia reduït a 60.987 persones). Aquest fort augment de població també es nota a les carreteres que sofreixen una forta intensificació del seu trànsit. Al nombre habitual de cotxes en circulació de l’hivern hi hem d’afegir tots els relacionats amb l’augment d’activitat econòmica: cotxes de lloguer, desplaçaments de persones per anar a treballar, més autobusos, vehicles d’aprovisionament dels comerços i altres transports, etc.

Per analitzar aquest problema, l’OBSAM ha obtingut les dades corresponents i ha elaborat dos indicadors: 1) les Intensitats Mitjanes Diàries (IMD) i, 2) el Parc mòbil mensual de turismes:

  • Les IMD calculen el nombre de vehicles que passen per un punt de la xarxa viària al llarg d’un dia. A partir d’aquesta xifra s’obté la mitjana mensual i es construeix la seva evolució.
  • El parc mòbil mensual de turismes es construeix sumant el saldo mensual (entrades menys sortides) de turismes transportats en vaixell al parc insular de turismes de partida.

També hem estudiat l’evolució del parc de turismes de Menorca i la seva relació amb la població de dret de 20 a 80 anys, entre 1996 i 2001.

El parc de turismes de Menorca s’ha incrementat en un 31,53 % entre el 1996 i el 2001. Aquest increment ha anat en paral·lel a l’augment de les Intensitats Mitjanes Diàries (IMD), que s’han incrementat en un 31,94 %. Per tant, apareix una correspondència entre els turismes matriculats a Menorca i els que han circulat a l’illa. En canvi, la població de dret només ha augmentat en un 12,37 %. Per tant, aquest augment més que proporcional pot indicar: a) un augment del nombre de cotxes per família, b) un augment de cotxes matriculats a l’illa destinats a la flota de turismes de lloguer.

Aquests indicadors ens permeten tenir una idea de la dimensió del fenomen d’augment de vehicles motoritzats sobre un territori constant. Els problemes que se’n deriven són tant de caràcter local (saturació de les carreteres, congestió de la mobilitat urbana, dèficit d’aparcament, contaminació acústica…) com de contribució als canvis globals (emissions de CO2 d’origen fòssil).

20-04-2003

Back To Top