skip to Main Content

MANUAL DELS HÀBITATS DE MENORCA. HÀBITATS TERRESTRES

 

Acaba de sortir publicat el Manual d’hàbitats de Menorca realitzat per l’OBSAM, un llibre que conté la descripció de gairebé la totalitat d’hàbitats presents a la nostra illa. En concret 151 fitxes on es descriuen les seves característiques, es detallen els subtipus d’hàbitats inclosos, es llisten les unitats fitosociològiques reconegudes amb un llistat complet d’espècies, tot il·lustrat amb una gran quantitat de fotografies que ajuden a la seva interpretació.

La classificació emprada es basa en l’adaptació de la llista patró d’Espanya basada, a la seva vegada, en la codificació internacional CORINE Biotopes. També es mostren les correspondències amb les classificacions EUNIS i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC).

Aquí teniu l’enllaç de la botiga en linia

Els hàbitats i la Xarxa Natura 2000

Per hàbitat entenem totes les característiques ambientals d’un lloc que condicionen els seus habitants, és a dir, els éssers que viuen allà. Cada ésser viu té els seus requeriments particulars, o també podríem dir que està adaptat per viure a uns llocs i no a uns altres. Uns són propis de zones litorals rocoses, els altres de les platges, uns altres dels torrents, també n’hi ha que viuen a llocs molt secs o a zones forestals… Podríem continuar fins a tenir feta una llista amb tots els ambients possibles o, dit d’una altra manera, de tots els hàbitats.

Per a la ciència, és crucial classificar els hàbitats. Amb una bona classificació, en podrem dibuixar mapes, mesurar la superfície que ocupen, saber-ne els límits i, fins i tot, dissenyar si és necessari actuacions concretes per conservar-los. Entitats internacionals com l’Agència Europea del Medi Ambient s’han preocupat de proposar classificacions dels hàbitats, tot seguint criteris objectius per definir-los amb claredat, i per produir-ne mapes. Fins i tot, la Unió Europea va publicar una directiva coneguda com la Directiva Hàbitats en què va definir aquells hàbitats que mereixen ser protegits a escala europea pel seu valor supranacional. Fruit

d’aquesta directiva va sorgir la Xarxa Natura 2000, una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació integrada per llocs que alberguen els tipus d’hàbitats naturals que estan inclosos en la Directiva Hàbitats. En definitiva, l’Objectiu de la Xarxa Natura 2000 és

garantir la conservació de determinats tipus d’hàbitats i espècies en les seves àrees de distribució natural, mitjançant zones especials per a la seva protecció i conservació.

La cartografia de l’OBSAM

La cartografia ambiental, juntament amb l’elaboració d’indicadors, ha estat un dels eixos de treball principals de l’OBSAM des dels seus inicis. La necessitat de tenir un manual d’interpretació dels hàbitats de Menorca sorgeix inicialment a partir de l’elaboració de la cartografia d’hàbitats de nombroses finques rurals dins el marc de diversos projectes realitzats per l’OBSAM, amb especial rellevància dels projectes LEADER d’Inventari de valors rurals en finques agràries realitzats entre els anys 2011 i 2014. També, l’estudi de finques en custòdia agrària del GOB continua aquesta tasca de cartografia d’hàbitats en finques rurals en el marc dels projectes Inventari de valors naturals a finques agràries en custòdia. Cal fer esment, però, als projectes precedents, també de l’OBSAM, que van fer una primera i valuosa tasca en la definició dels hàbitats presents a l’illa: la cartografia dels hàbitats dels sistemes dunars de Menorca 2004 i el Mapa d’hàbitats forestals de Menorca 2007 (realitzat dins el marc del Projecte LIFE+Boscos).

L’elaboració de tota aquesta cartografia ha anat lligada a la necessitat de definició i caracterització dels hàbitats presents a l’illa i, per tant, d’aquests projectes va sorgir la primera versió de manual d‘hàbitats, on només apareixien aquells presents a les diverses finques que havien estat objecte d’estudi. Tot i que el global de superfície ocupada per aquestes finques inventariades representa un percentatge considerable del territori de l’illa, una bona quantitat d’hàbitats presents a Menorca no estaven recollits en aquesta primera versió. Així mateix, a causa que el manual no era l’objectiu principal d’aquells projectes sinó que ho era la cartografia, els hàbitats no estaven profundament descrits ni detallats.

Així doncs, l’OBSAM ha dedicat molts esforços en aquesta nova versió, ampliada, millorada i revisada adaptant les codificacions a la posterior aparició de la Llista patró d’hàbitats d’Espanya, en què s’han descrit la totalitat d’hàbitats terrestres majoritaris presents a l’illa i s’han llistat sense descripció alguns hàbitats presents però poc representats amb distribucions molt reduïdes.

Aquí teniu un exemple d’una fitxa d’hàbitat d e l’interior del llibre:

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top