Skip to content

Manual d’interpretació d’hàbitats de Menorca

És sabut que el paisatge de Menorca és summament divers a pesar de la petita mida de l’illa. Marines, prats, jonqueres, alocars, llacunes, codolars… de nord a sud i de mar cap a terra, són multitud els ambients i ecosistemes que es poden anar trobant afavorit per la diversitat geològica, les petites variacions de relleu i la històrica ocupació humana. Interpretar i definir les unitats que composen aquest mosaic natural i cultural no és feina fàcil i es pot realitzar des de diferents perspectives. En aquest treball us oferim una eina de fer-ho a través dels hàbitats naturals i les comunitats vegetals.

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Fruit de diversos projectes realitzats per l’OBSAM d’inventari i cartografia d’hàbitats sobre el territori insular, sorgeix el Manual d’interpretació d’hàbitats de Menorca. En aquest document es descriuen els 132 hàbitats que s’han cartografiat durant les prospeccions exhaustives a un total de 31 finques agràries que representen 3.420 hectàrees de l’illa. Consideram que aquest grup de finques són representatives del conjunt del paisatge menorquí, de manera que pensam que la majoria d’hàbitats terrestres presents a Menorca queden recollits en aquest manual, i només alguns minoritaris i de petites dimensions s’haurien quedat fora. Es tracta per tant d’un document molt complert però obert a seguir creixent i a ser complementat a mesura que es vagin realitzant nous inventaris o cartografies al llarg del territori menorquí.

Aquest treball ha estat possible gràcies al cofinançament de dos projectes LEADER+: Inventari dels valors rurals en finques adherides al CARB i Inventari dels valors rurals en finques incloses en Llocs d’Interès Comunitari. El resultat es presenta en forma de fitxes descriptives on es dóna el codi CORINE Biotopes; el nom adaptat de l’hàbitat; una breu descripció; la comunitat vegetal o comunitats vegetals associades; un inventari florístic adaptat a la realitat menorquina; una breu descripció de les seves amenaces; la correspondència, si la té, amb l’hàbitat d’interès comunitari; i un conjunt de fotografies que l’il·lustren. A continuació en teniu un exemple.

Classificació d’hàbitats segons el “CORINE Biotopes Manual”

La Comissió Europea, dins de la seva estratègia de conservació del medi ambient, va promoure l’any 1988 el projecte conegut com a “CORINE Biotopes” dintre d’un programa general anomenat “Coordinació de la informació sobre el medi natural” (programa CORINE, per les seves sigles en anglès).

L’objectiu d’aquest projecte és el de proporcionar una classificació jeràrquica dels hàbitats presents als estats membres de la Unió Europea. Així, es produí la publicació d’un catàleg d’hàbitats anomenat CORINE Biotopes Manual que aplega, descriu i dóna bibliografia d’aquests hàbitats i que es va actualitzant de manera periòdica. La classificació recollida en aquest manual de referènciaés una de les dues classificacions emprades en la descripció d’hàbitats de Menorca.

La Directiva Hàbitats

El Consell de les Comunitats Europees va aprovar l’any 1992 la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, coneguda també com a Directiva d’hàbitats. L’objectiu global de la Directiva és contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu. En aquest context es crea una xarxa d’espais en el territori europeu, la Xarxa Natura 2000, que respon a aquesta necessitat de conservar la biodiversitat.

En el seu annex I fa un llistat dels hàbitats d’interès comunitari i hàbitats d’interès comunitari prioritari dels quals es prioritària la seva conservació. A fi de possibilitar la correcta interpretació dels hàbitats llistats a l’Annex I, es publica el “Interpretation Manual of the European Union Habitats” . Aquest manual es presenta com a document científic de referència pel que fa a la descripció d’aquests hàbitats i és un dels emprats per a la classificació en aquest manual.

La Xarxa Natura 2000 a Menorca

A Menorca el 40% del territori insular es troba inclòs dins la Xarxa Natura 2000, 20.111 ha d’espais declarats Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i 26.991 ha d’espais declarats Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Aquests espais formen part de la xarxa europea amb la finalitat de conservar determinats hàbitats i espècies sobre els quals pesa un cert grau d’amenaça. Alguns d’ells fins i tot s’ha declarat prioritària la seva conservació a escala europea.

En aquest sentit , consideram que la cartografia detallada dels hàbitats existents a Menorca es fa imprescindible per tal de poder gestionar correctament de cara a complir els objectius de la Directiva i fer un seguiment de l’estat i evolució dels hàbitats d’interès comunitari existents a Menorca. Creiem també que aquest manual és una contribució al seu coneixement i descripció i pot ajudar a la difusió i conservació dels valors naturals de l’illa.

 

20-06-2014

Back To Top