skip to Main Content

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Desprès de l’entrada en vigor el passat 16 de febrer del protocol de Kioto, és hora de fer un balanç de l’evolució de les emissions a Menorca i en el conjunt d’Espanya. Analitzant les tendències que segueixen les emissions de gasos, veiem que Espanya és un dels països europeus que es troba més lluny d’assolir els compromisos adoptats havent superat ja els límits establerts i, Menorca, per la seva banda, ha superat gairebé en un 60% els objectius acordats.

 


*a Espanya dades fins al 2002

 

El protocol de Kioto va ser acordat l’any 1997 i ha entrat en vigor desprès que 55 nacions, que sumen el 55% de les emissions de gasos hivernacle, l’hagin ratificat. L’objectiu és aconseguir reduir les emissions globals d’aquests gasos en un 5,2% sobre els nivells de 1990 per al període 2008-2012. El protocol conté objectius legalment obligatoris perquè els països industrialitzats redueixin les emissions dels sis gasos hivernacle d’origen antropogènic: diòxid de carboni, metà, òxid nitrós i tres gasos industrials fluorats. Per assolir els objectius, el protocol proposa una sèrie de mitjans com reforçar o establir polítiques nacionals de reducció de les emissions (increment de l’eficiència energètica, foment de l’agricultura sostenible, desenvolupament de fonts d’energies renovables, etc.) així com cooperar amb les altres parts contractants amb intercanvi d’experiències i dades. Kioto també contempla la possibilitat del comerç d’emissions, de manera que els qui redueixin les seves emissions per sobre del compromís adoptat podran vendre els certificats d’emissions excedentaris a altres països.

Pel que fa als compromisos adoptats, la Unió Europea acceptà unes reduccions del 8% respecte de l’any base (1990), Estats Units un 7% i Japó un 6%. Entre els països europeus que varen adoptar el compromís conjunt del 8% es van repartir les limitacions en les emissions. Entre els països que han de reduir les seves emissions respecte l’any base es troben per exemple Alemanya i Dinamarca, amb una reducció del 21%. Altres països com França i Finlàndia han de mantenir les seves emissions estables, i un tercer grup, entre ells Espanya, podien encara augmentar les seves emissions. En el cas espanyol, fins a un 15% respecte l’any base.

(Per veure el protocol: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28060.htm)

 

Grau de compliment del protocol a Europa i Espanya

Les últimes projeccions cap al 2010 mostren que les polítiques i mesures actuals per reduir les emissions en el conjunt de països europeus inclosos en la Unió abans del 2004 (EU15) no seran suficients per assolir els objectius de Kioto, ja que les reduccions totals al 2010 estarien al voltant de l’1%, el que deixa un dèficit del 7% respecte dels compromisos adoptats. Els objectius establerts podrien assolir-se mitjançant l’aplicació de noves polítiques de reducció i estalvi, i amb l’aplicació dels anomenats mecanismes flexibles que permeten als països industrialitzats invertir en projectes de reducció d’emissions en tercers països i aprofitar els crèdits generats per complir amb els objectius. Amb l’aplicació de totes aquestes mesures i confiant en la sobreentrega d’alguns països es podria arribar a assolir un 8,8% de reducció. Pel que fa a l’Europa dels 23, les projeccions mostren que les reduccions estaran al voltant del 5% al 2010 i, amb la implementació de noves mesures i polítiques, podria assolir-se una reducció propera al 10%.

En concret Espanya ha passat de consumir prop de 90 milions de tones equivalents de petroli al 1990 a més de 130 l’any 2002, és a dir, un augment del 46%. Les emissions de gasos hivernacle han augmentat en un 38% respecte del 1990, el que suposa que hem superat en 23 punts el límit màxim d’emissions. En una comparativa amb els països de la Unió Europea, Espanya és el que es troba més lluny d’assolir els seus objectius. Com a punt positiu, veiem que Espanya es troba lleugerament per sota de la mitjana europea en quant a emissions per càpita, tot i que del 1990 al 2002 aquestes han augmentat de 7 a 10 tones per càpita.

Més informació : http://reports.eea.eu.int/eea_report_2004_5/en

 

La situació de Menorca respecte de Kioto

L’energia a Menorca és un recurs amb una forta demanda i amb molta dependència de l’exterior. El consum d’energia a l’illa està caracteritzat, per una banda, per l’elevat consum d’energia elèctrica, que prové del petroli transformat en electricitat a les centrals tèrmiques de Maó i de Mallorca; i, per l’altra, pel gran pes del sector del transport que s’endú el 60% del consum energètic total de l’illa. Així doncs, quasi la totalitat de l’energia consumida prové de combustibles fòssils, en gran part per causa de l’elevat pes del transport a l’illa, i també de la producció d’electricitat a les centrals tèrmiques. Com a conseqüència, obtenim una elevada i constant tendència a l’augment de les emissions de CO 2 a l’illa.

 

 

Tenint en compte l’any 1990 com a any de referència, podem observar com hem passat d’unes emissions de 341.590 tones de diòxid de carboni emeses, a un total de 592.882 tones l’any 2004, el que suposa un augment del 73,6% respecte de l’any 1990. Recordem que el compromís d’Espanya respecte del protocol de Kioto era d’un augment màxim del 15% de les emissions respecte del 1990. Per tant, si suposem que aquest percentatge s’hauria d’aplicar de manera equitativa a tot l’Estat, veiem que al 2004 ja hem superat en un 58,6% les emissions de CO 2 a l’atmosfera, respecte dels límits marcats per Kioto. D’altra banda, les tendències que s’observen no fan pensar, pel moment, en una reducció de les emissions sinó al contrari i, encara més, sembla que l’increment d’un any comparat amb l’anterior tampoc disminueix. Quant a les emissions de CO 2 per càpita a Menorca, es troben per sota la mitjana europea i espanyola, amb uns valors al voltant de 5,3 tones per càpita anuals el 1990 a unes 7 tones emeses per càpita el 2002.

En definitiva, si Espanya està lluny d’aconseguir els seu compromís a Kioto dins el marc de la Unió Europea, Menorca ha superat l’augment de les seves emissions molt per sobre de l’augment mitjà espanyol.

Més informació: www.obsam.org

Articles i altres pàgines web: www.rebelion.org/ecologia/040210ortega.htm i http://unfccc.int/2860.php

20-03-2005

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top