Skip to content

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

La COP 21 a París
Els representants de la majoria d’estats del món es reuneixen a la cimera del Clima de París entre el 30 de novembre i l’11 de desembre. És l’anomenada COP 21 (vigèsima primera conferència de les parts) on es trobaran els representants dels 195 països firmants de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) i es tractarà d’arribar a un acord global per frenar l’escalfament global.

S’espera que el resultat d’aquesta cimera sigui un nou acord vinculant a nivell mundial que substitueixi el Protocol de Kyoto i que es començaria a aplicar a partir del 2020. En el cas d’arribar a un acord seria el primer a nivell global sobre reducció d’emissions i lluita contra el canvi climàtic. Al protocol de Kyoto, elaborat durant la COP3 i que va entrar en vigor l’any 2005, només s’hi van comprometre 37 Estats, la majoria estats europeus i van quedar fora les majors potències emissores com són Estats Units i Xina.

Davant aquesta imminent cimera mundial sobre el canvi climàtic, a tot el món es celebraran marxes ciutadanes per demanar als governants que prenguin mesures valentes contra aquesta problemàtica.

El canvi climàtic
El canvi climàtic és un fet que ja ningú qüestiona. El grup d’experts de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic reafirma en el seu 5è informe que el canvi climàtic està succeint, que és causat per activitats humanes i que s’està accelerant ràpidament. Actualment ens trobem en valors de CO2 a l’atmosfera que superen els valors registrats i també els valors estimats pels darrers 800.000 anys. Aquest fet duu associat un augment de temperatures, tant de l’aire com dels oceans, i uns canvis en els patrons climàtics. Arreu del món ja s’estan patint les conseqüències, tant en el sistemes naturals com en les poblacions humanes, d’aquest canvi global.

Contribució de Menorca
A Menorca les emissions directes de CO2 a l’atmosfera provenen de dues grans fonts: de la generació d’electricitat mitjançant la central tèrmica de Maó (61%) i de la mobilitat (30%). La resta es deu la crema de butà i propà per calefacció, cuines, etc. (6%) i pel sector primari com barques i maquinaria agrícola (2%).

Les emissions a Menorca han anat en augment de manera continuada. Especialment forta va ser la pujada que es va donar a mitjans dels anys 90 i fins l’any 2005, any en que l’augment continuat d’emissions degudes a la mobilitat es va veure alentida com a conseqüència de la davallada de la circulació de cotxes per les carreteres de Menorca. Tot i així, el gran pes de l’electricitat va fer que les emissions totals seguissin en augment. No va ser fins l’any 2008, amb l’inici de la crisi, que el consum elèctric va començar a davallar de manera evident fins l’any 2013, d’igual manera que ho feia a la resta de Balears i Espanya. L’any 2014 aquesta davallada de les emissions va patir un punt d’inflexió estabilitzant-se amb els primers símptomes de recuperació econòmica. Els primers mesos de l’any 2015 ja mostren un increment de les emissions lligades a un augment tant del consum elèctric com de combustibles per a la mobilitat.

Els objectius de Kyoto a Menorca
Els objectius del protocol de Kyoto per al període 2008-2012 per a Espanya eren d’un augment màxim del 15% de les emissions respecte 1990 (per al total d’Europa eren d’una reducció del 8%). A Menorca l’any 2012 havíem augmentat les emissions en un 56% (en un 70% si tenim en compte la mitjana del període 2008-2012), per tant es va donar un clar incompliment dels compromisos.

Per a l’any 2020 (segon període de Kyoto) els compromisos per a Europa són d’una reducció del 20% de les emissions respecte 1990, però el repartiment de l’esforç per països permet que aquests objectius siguin molt poc exigents per a Espanya. De fet, els compromisos a Europa tampoc són molt exigents tenint en compte que ja l’any 2011 la reducció era del 14%. A Menorca, fent els càlculs pertinents, es podrien augmentar les emissions respecte 1990 en un 52%, objectiu ja assolit l’any 2012 degut als efectes de la crisi. El canvi de tendència que s’observa amb les primeres mostres de recuperació econòmica, i les dades d’augment que ja ens indiquen els primers mesos de 2015, auguren un augment de les emissions. Per tant, es pot concloure que si es segueix amb el model actual, i no es duen a terme accions i polítiques concretes en aquest tema, és altament probable un futur incompliment dels objectius al 2020.

Percentatge d’augment de les emissions de CO2 a Menorca respecte 1990

Gràfic 1. Percentatge d’augment de les emissions de CO2 a Menorca respecte 1990 i límits establerts en el primer i segon període del protocol de Kioto per Espanya aplicat a Menorca. Font: Red Eléctrica de Espanya, Gas Menorca S.L, Compañia Logística de Hidrocarburos, D.G d’energia del Govern de les Illes Balears, AENA, Consorci de residus i energia de Menorca. Elaboració: OBSAM.

S’haurà d’esperar a la cimera de París per veure si s’arriba a un acord amb objectius més exigents i amb un compromís més ampli de la majoria de països del món, sobretot aquelles potències econòmiques més emissores de gasos efecte hivernacle.

Altres objectius pel 2020: Renovables i eficiència energètica
Els objectius marcats a Europa per l’any 2020 no es limiten només a la reducció del 20% de les emissions respecte 1990, també expressen el compromís d’assolir un 20% de producció d’energia elèctrica amb renovables i un increment del 20% en l’eficiència energètica.

En el cas de Menorca l’aportació d’energies renovables al total de l’energia elèctrica produïda només és d’un 3% (energia renovable de l’illa). Si tenim en compte que de l’energia importada de Mallorca i la península una part correspondria a les renovables que hi ha a Mallorca i a la península, llavors el percentatge de renovables a l’illa passa a ser del 4,7%.

Contribució de cadascuna de les fonts energètiques en la demanda elèctrica total de l’illa.

Gràfic 2. Contribució de cadascuna de les fonts energètiques en la demanda elèctrica total de l’illa. Font: Red Eléctrica de Espanya,  D.G d’energia del Govern de les Illes Balears, Consorci de residus i energia de Menorca. Elaboració: OBSAM

Per tal d’arribar al 20% de renovables l’any 2020 queda molt camí a fer i és necessària la implicació de tots els actors, des de la ciutadania, als diversos sectors econòmics i a les diverses administracions. No s’ha d’esperar només a la implantació de grans infraestructures de renovables sinó que les indústries, les finques agrícoles, els hotels, els serveis públics, els edificis i inclús les cases unifamiliars podrien fer esforços en implementar energies renovables. Les fonts poden ser diverses i complementar-se, com per exemple fotovoltaica o petits molins per a l’electricitat, solar tèrmica per l’aigua calenta, biomassa per calderes, etc. que en molts casos podrien arribar a suposar l’autosuficiència d’aquestes cases i edificis.

Cal tenir present que seguir augmentant el consum energètic no és sostenible. Així doncs, la implantació de renovables ha d’anar acompanyada d’una reducció del consum que ha de venir tant de l’estalvi com d’una major eficiència energètica. En l’estalvi i l’eficiència, com en el cas de les renovables, també s’hi han d’implicar els diversos sectors de la societat i tots podem fer-hi feina.

En definitiva, caminem junts en la marxa pel clima del 29N per demanar als governants veritables esforços per frenar el canvi climàtic, però actuem també des de casa. Les accions individuals poden contribuir de manera definitiva a mitigar aquest problema global que afecta tota la humanitat i el planeta.

 

20-11-2015

Back To Top