Skip to content

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Enguany presentam per primera vegada el Sistema d’Indicadors de Benestar Social i Serveis Socials 2016, a partir de la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família del Consell Insular de Menorca i l’Observatori Socioambiental de Menorca.

Aquest és el resultat de la feina iniciada el 2016 amb la diagnosi social de Menorca, en la qual es van recollir les dades disponibles de diferents registres oficials en l’àmbit social en un sentit ampli —economia, educació, salut, etc.— i on s’apuntaven a una sèrie  d’indicadors. Després d’un procés de tria i ordenació de la informació, s’ha arribat a un conjunt de indicadors que ara sí formen un sistema organitzat. Això vol dir que els indicadors es presenten de manera ordenada i coherent, indicant un estat de la qüestió, una tendència desitjada i una descripció. El conjunt permet al lector realitzar una lectura àgil i ràpida, a la vegada que obtenir una idea precisa i bastant àmplia de de la situació social de Menorca.

L’informe d’aquest any inclou 29 indicadors, agrupats en dos blocs: indicadors de context, que descriuen a grans trets la situació demogràfica i social de Menorca; i indicadors de resposta, que són els programes i serveis en l’àmbit dels serveis socials públics per cobrir les necessitats socials que s’apunten en l’apartat de context. Les dades fan referència principalment a l’àmbit municipal i insular, actualitzat en la majoria dels casos a l’any 2016.

Aquest és el primer sistema d’indicadors socials que s’ha elaborat, per la qual cosa s’aniran incorporant nous elements en els propers anys per enriquir l’anàlisi de la realitat social. Per a l’informe de l’any que ve ja es té previst incorporar nous indicadors, entre els quals els relacionats amb l’àmbit de la infància. També és completarà la informació dels indicadors ja presents en l’actual informe per tenir una visió més complerta. És el cas, per exemple, de l’indicador de rendes mínimes d’inserció, a la qual s’hi afegiran les dades provinents del programa de renda social garantida.

A continuació ens fem ressò d’alguns resultats més significatius de l’actual informe:

Una societat desigual

Malgrat que les xifres macroeconòmiques indiquen una recuperació de l’activitat econòmica, els beneficis d’aquesta no arriba a tota la població per igual. Així s’observa com s’ha produït un augment de les declaracions de la renda amb un tram de base imposable menor a 6.000 €, passant del 22 al 25% del 2014 al 2015; la taxa d’atur de llarga durada, del 3% de mitjana a l’any 2016, es situa encara un punt i mig per damunt dels valors registrats a l’inici de la crisi econòmica; i s’han incrementat en 300 les ajudes econòmiques individuals a les famílies vulnerables, principalment per al pagament de lloguers i hipoteques dels habitatges.

El repte de l’envelliment de la població

En els darrers dos anys el nombre de persones majors de 65 anys supera la població menor de 15 anys. Això és fruit d’una natalitat baixa, situada en el 8‰ (gairebé dos punts menys que la mitjana balear) i un estancament de la població. Aquests factors acceleren el ritme de l’envelliment de la població en un procés que es dóna arreu dels països occidentals. Per això les polítiques públiques d’atenció a les persones majors de 65 anys és i serà encara més una prioritat en l’agenda política. Destacar, per exemple, que un 10% de la població major de 65 anys és beneficiària del Sistema per a la Autonomia i l’Atenció a la Dependència, xifra superior a la mitjana balear. Malgrat això,  les persones pendents de realitzar el programa individual d’atenció (PIA) per fer efectiu la prestació dels ajuts és encara força elevat, del 25%.

Una aparent menor conflictivitat familiar

Alguns indicadors apunten a un descens dels casos de conflictivitat en les relacions a les llars. S’ha produït una disminució dels litigis matrimonials no consensuats que arriben a judici, amb una disminució del 10% en els darrers 7 anys; les denúncies de violència de gènere s’han estabilitzat, registrant-se en el darrer 4 denúncies per cada mil dones (quan fa tres anys era un punt superior); i s’ha assolit la menor xifra d’usuaris en tractament de desintoxicació en els darrers 10 anys, essent 387 usuaris. No obstant això, les tendències són en general dèbils i cal esperar a l’observació del comportament d’aquests i d’altres indicadors complementaris en els propers anys.

OBSAM
Febrer de 2018

Back To Top