Skip to content

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

L’any 2009 el consum d’energia elèctrica a Menorca va disminuir respecte l’any anterior, fet que només compta amb un antecedent a la historia de l’illa l’any 1977. A més, el consum de gasos i combustibles està experimentant una tendència a la disminució des de l’any 2005. La forta dependència de l’energia consumida a Menorca als combustibles fòssils comporta que els canvis de tendència en l’energia duguin associats canvis en les emissions de CO2 a l’atmosfera que, des de l’any 2005 s’estan estabilitzant, amb una reducció important l’any 2009. Una petita contribució a aquesta reducció d’emissions és l’augment de les energies alternatives en el mix energètic menorquí.

 

El consum final d’energia canvia la seva tendència

El consum energètic a Menorca ha seguit, al llarg de tota la historia, una tendència constant a l’augment. Des de l’any 1990 fins el 2009 el consum d’energia final ha augmentat un 75%, però a partir de l’any 2005 es dóna una certa estabilització arribant a disminuir l’any 2009. Una evolució semblant segueixen els consums per capita, el que mostra que la disminució del consum total no es deu només al fet que hi hagi menys gent damunt Menorca sinó que també es dóna una reducció del consum final d’energia per habitant.

El mix energètic menorquí està format per gasos liquats del petroli (butà i propà), combustibles líquids (benzines i gasoils i combustible d’aviació) i electricitat. Analitzant aquests tres components es comprova que aquesta estabilització de la tendència del consum final d’energia es deu a una disminució del consum de gasos liquats del petroli (butà i propà) i una certa estabilització del consum de combustibles, dels quals els combustibles del sector aeronàutic han davallat de manera important. En canvi, el consum d’electricitat va seguir augmentant de manera constant fins l’any 2009, any en què tots tres components han davallat.

Fonts: CLH, AENA, GESA-ENDESA, REPSOL GAS S.A, D. G. Energia Govern de les Illes Balears, GAS MENORCA S.L, IGNACIO PONS MOLL S.A.

 

Petits canvis en la distribució del consum d’energia final per sectors

L’any 1998 el 60% de l’energia final consumida era destinada al transport (el 19% al transport aeri i el 41% al transport terrestre). El 2008 l’energia destinada al transport ha davallat fins al 53% i han guanyat pes tots els altres sectors. Observem una davallada del consum d’electricitat l’any 2009 causat per una estabilització dels consums per capita a partir de l’any 2006 i una davallada de la població damunt Menorca els anys 2008 i 2009 respecte la punta de població de fet del 2007 (la segona més grossa de la historia després de l’any 2001, quan es va donar el màxim històric).


També s’han produït canvis en l’aportació de les diferents fonts d’energia elèctrica al total de l’electricitat generada. Les fonts d’energia elèctrica a Menorca són, d’una banda, l’energia produïda a la central tèrmica de Maó, que s’alimenta amb combustibles fòssils (gasoil i fuel), i l’energia que es transportada de Mallorca per cable submarí (que es generada majoritàriament a centrals tèrmiques de carbó, gasoil i fuel de Mallorca) i, d’altra banda, l’energia generada mitjançant energies renovables, al parc eòlic de Milà i als parcs solars de Binissafúller i Son Salomó i altres petits productors d’energia solar connectats a la xarxa. En els darrers anys està augmentant la contribució de la central tèrmica de Maó al total d’energia generada mentre que la importació des de Mallorca està disminuint. Pel que fa a les energies renovables, han passat de tenir una contribució de menys d’un 1% del total d’energia elèctrica l’any 2004 al 2,33% l’any 2009 amb la posada en marxa del parc eòlic de Milà l’any 2004 i els dos parcs solars el 2008. L’any 2009 l’energia solar supera l’energia eòlica produïda.


Emissions de CO2

Veiem doncs, com, tot i que les energies renovables van guanyant terreny, la seva contribució és molt petita i el consum energètic a Menorca es troba fortament lligat al consum de combustibles fòssils. Aquest fet porta associat unes emissions de CO2 a l’atmosfera, que han seguit una tendència molt propera a la del consum energètic, estabilitzant-se a partir del 2006 i disminuint lleugerament l’any 2009. Tot i que, com hem vist, la mobilitat consumeix el 53% de l’energia final és la responsable del 33% de les emissions, en canvi, la major responsabilitat sobre les emissions es troba en el consum elèctric, que consumint el 39% de l’energia final, genera el 62% de les emissions.

Aquesta estabilització i lleuger descens que observem en les emissions, tot i que és positiu, ens deixa encara lluny de complir els objectius de Kioto. Espanya es va comprometre a no augmentar més del 15% les seves emissions respecte l’any 1990 (objectius a complir en el període 2008-2012). Si apliquem aquest compromís a Menorca veiem com l’any 1997 ja s’havien superat els límits establerts i l’any 2009 ens trobem amb un augment del 74% respecte l’any 1990. El global d’Espanya es troba en uns nivells d’augment de gairebé un 53%. Davant aquest panorama Espanya va aprovar el pla d’emissions en el que es compromet a no augmentar les emissions en més del 37% respecte 1990 i la resta fins assolir el 15% es compensarà mitjançant comerç d’emissions i altres mesures reconegudes dins el protocol de Kioto. Tot i així, hi ha una tasca important a realitzar per a poder complir aquests objectius.

Elaboració:OBSAM a partir de les dades de consums de CLH,AENA,GESA-ENDESA,REPSOL GAS S.A ,D.G.Energia Govern de les Illes Balears, GAS MENORCA S.L, IGNACIO PONS MOLL S.A.

20-06-2010

1.Energia final: té en compte tota l’energia consumida a l’illa: electricitat, gasos i combustibles. https://www.obsam.cat/indicadors/sectors-economics/energia/energia-primaria-secundaria/Energia-final-Menorca-1990-2016.pdf

2. Població de fet: Població total que es troba damunt Menorca tenint en compte residents, treballadors, temporals, turistes, etc. Calculada mitjançant l’índex de Pressió Humana Diaria. https://www.obsam.cat/indicadors/demografia/pressio-humana/poblacio-estacional/Pressio-humana-diaria-1996-2009-mitjanes-mensuals.pdf

Back To Top