Skip to content

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Imatge cedida pel Centre Artesanal de Menorca

L’estructura social i econòmica de l’illa de Menorca, entesa com una realitat complexa, es construeix de forma asimètrica sobre quatre sectors d’activitat: l’agricultura i la pesca; la industria, la construcció i el sector serveis. El grau d’importància d’aquests no sols es considera en funció de les magnituds econòmiques, sinó també pel protagonisme social – i ambiental – que impliquen per la condició de Menorca com a Reserva de Biosfera (UNESCO, 1993).

En aquest sentit, la importància del sector primari a Menorca va molt més enllà del 2,9% que representa en termes de població afiliada per a l’any 2015. A més, el procés de terciarització de l’economia ha estat evident durant els darrers anys i es manifesta de forma clara en la distribució per sectors del teixit empresarial de Menorca: des de l’any 2009 al 2016 (1r trimestre), el pes de les empreses dedicades al sector serveis ha augmentat un 5%. Així i tot, el seu nombre segueix sent proporcionalment un 6% menor que pel conjunt de les Illes Balears, on el pes de la indústria és menor.

Però, quin sector ha patit en major mesura les conseqüències de la crisi econòmica del 2008? Ha canviat la distribució sectorial arrel d’aquest fet? Quins són els sectors i subsectors amb un major dinamisme en termes d’ocupació? Com ha evolucionat la població activa, ocupada i aturada per municipi, sexe, grup d’edat i sector d’activitat? Com ha evolucionat el nombre d’empreses durant aquest període? I el nombre d’autònoms? Quina part dels ocupats representen els autònoms? Quines són les ocupacions amb una major oferta i les ocupacions amb un major nombre de contractacions? Totes aquestes preguntes, i més, són a les que s’intenta donar resposta en la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca, que realitzà l’OBSAM entre els mesos de maig i juliol de l’any 2016, per encàrrec del Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca.

Per altra banda, també s’ha detectat un desajust significatiu entre l’oferta formativa (polítiques de formació ocupacional dels serveis públics d’ocupació) i les demandes de l’estructura empresarial de l’illa. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) inclou, en la seva programació de l’any 2016, cursos, entre d’altres, de manteniment i muntatge mecànic d’equip industrial, operacions auxiliars de fabricació mecànica, allotjament rural, treball domèstic i competències en llengües i matemàtiques. Malauradament, per cap d’aquests sectors es va registrar ni una sola oferta de treball durant el període analitzat.

A més, durant l’any 2015, sols dotze de cada cent contractes registrats a Menorca van ser indefinits, i aquesta tendència ha empitjorat al llarg dels anys. Es Mercadal és l’únic municipi de l’illa que registra una reducció en la seva taxa de temporalitat durant el període 2006 – 2015. Al document també s’analitza la diferència en la qualitat de l’ocupació per sexe, municipi i nivell d’estudis, així com l’evolució dels expedients de regulació de l’ocupació (ERO) a les Illes Balears, que es multiplicaren durant el període 2008 – 2012. A més, es treballa el perfil i l’estructura de les empreses, l’evolució de l’atur de llarga durada, el comportament dels treballadors autònoms, el grau d’estacionalitat, les prestacions laborals, l’evolució del sector artesà a Menorca, l’afiliació en cooperatives, l’atur juvenil, etc.

Població aturada llarga durada

Figura 2. Gràfic de població aturada de llarga durada per sexes a Menorca, 2005-2016. (Font: SOIB. Elaboració: OBSAM.)

L’objectiu d’aquest document és consolidar un marc general amb una recerca i actualització de dades demogràfiques, formatives, econòmiques i socials sobre la realitat de l’illa de Menorca, que serveixi de base per a futures estratègies i polítiques d’actuació públiques en matèria de formació i ocupació i sigui la referència per a la redacció del futur Pla d’Ocupació de Menorca.

Aquest document s’ha elaborat de forma coordinada i paral·lela a la Diagnosi inicial del Pla Menorca Jove, elaborat per Cristina Fernández per encàrrec del Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports; els Indicadors per a la diagnosi social de Menorca, elaborat per Borja Pellejero a petició del Departament de Benestar i Família, emmarcat dins l’elaboració del Pla Insular de Suport a la Família; i la Diagnosi inicial de l’exclusió residencial a Menorca, també elaborat per Borja Pellejero, per al Departament de Serveis Generals i Habitatge. Amb el present document s’aprofita també per actualitzar el Context Socioeconòmic de Menorca elaborat per l’OBSAM l’any 2009.

Informe Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

20-12-2016

Back To Top