skip to Main Content

Seguiment biològic dels alguers de Posidonia oceanica

Dades tècniques del projecte:

  • Projecte desenvolupat per l’Observatori Socioambiental de Menorca, la Direcció General de Pesca i Medi Marí i TRAGSATEC.
  • Projecte finançat per: la Fundació per a la Preservació de Menorca i la Direcció General de Pesca i Medi Marí.
  • Suports tècnics: s’ha comptat amb el suport logístic de l’Institut Balear de la Naturalesa del Govern de les Illes Balears, amb el servei de vigilància de la Reserva Marina de el Nord de Menorca de la Direcció Insular de Medi Rural i Marí de el Consell Insular de Menorca i amb el suport logístic i humà de la Secció d’escafandrisme del Club Nàutic de Ciutadella.

L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) justament amb la Direcció General de Pesca i Medi Marí del GOIB i TRAGSATEC han completat el seguiment biològic dels alguers de Posidonia oceanica. A Menorca, es va reactivar l’any 2018 gràcies al suport que va rebre l’OBSAM per part de la Fundació per a la Preservació de Menorca que ha seguit donant suport l’any 2019. Aquest seguiment es va iniciar l’any 2004, any en què es van definir les 14 estacions fixes de mostreig que la conformen. Aquest seguiment ja es realitzava en col·laboració amb la Direcció General de Pesca i Medi Marí de les Illes Balears (DGPMM), entitat que coordinava i coordina el projecte en les altres illes. El 2010, les dues entitats es van veure obligades a suspendre el seguiment per manca de recursos econòmics i fins l’any passat no es va tornar a reprendre.

En la situació de gran protagonisme que està agafant el mar de l’illa, s’accentua la importància de mantenir una sèrie de dades que suposa un marc teòric sobre el qual poder avaluar les mesures de gestió aplicades, com la recent aprovació del «decret de posidònia», o l’ampliació de la Reserva de Biosfera cap al mar; així com servir de base per a l’elaboració de noves formes de gestió que permetin un correcte equilibri entre el desenvolupament de les activitats humanes i la preservació dels ecosistemes naturals.

Les estacions mostrejades han estat les que no van ser visitades durant la passada campanya de 2018. Cal assenyalar que el 2018 es van seleccionar únicament les 5 estacions de la xarxa de seguiment que es trobaven a l’any 2010 en un estat més vulnerable. Així doncs, les estacions visitades aquest any són zones, gairebé totes, allunyades de zones portuàries i, per tant, amb una menor activitat antròpica i una millor qualitat de l’aigua. Cal assenyalar que, una de les estacions de la xarxa de seguiment es pretén mostrejar cada any de cens, pels senyals de degradació que mostra, el que ha fet que el total d’estacions mostrejades en 2019 hagi estat de 10.

Fornells – 15 metres                                             Son Bou – 15 metres

 

Els resultats obtinguts confirmen la diferència d’estats de conservació entre les praderies mostrejades durant l’any 2018 i les mostrejades en 2019. Les primeres són les que presenten un grau d’impacte major i es ratifica la seva situació més deteriorada, tenint com a factor comú la seva situació propera a zones portuàries, tant d’ús comercial com recreatiu. Les segones, en general, presenten un bon estat de conservació en les seves diferents subestacions. Altres resultats complementaris obtinguts són l’absència d’exemplars vius de nacra, així com la constatació, un any més, de la presència d’algues invasores en totes les localitzacions.

Estat dels alguers de posidònia

En vistes al futur del projecte, cal destacar que el sistema adoptat de dividir el mostreig de les estacions en dos anys ha resultat molt funcional i adaptable a les circumstàncies i disponibilitat dels recursos humans, econòmics i materials. D’altra banda, l’estabilitat dels resultats obtinguts d’aquests dos anys comparats amb els del 2009/2010 ens indica que, si les condicions ambientals i antròpiques no varien significativament, es podria adoptar un seguiment amb certa periodicitat. Per aquests motius, es recomana seguir el programa de mostreig bianual, entenent-programa com la prospecció del 100% de les estacions de la xarxa, deixant un interval de temps de dos anys entre programes. És a dir, el proper programa podria desenvolupar-se entre els anys 2022 i 2023 amb la prospecció de la meitat de les estacions per any. En aquest període de temps fins a l’any 2022 s’hauria de treballar per aconseguir l’estabilitat desitjada.

Per més informació, consultar l’informe: Seguiment biològic dels alguers de posidònia 2019

 

Agraïments 

Agrair a Jorge Casado, responsable de l’IBANAT Menorca, per col·laborar i coordinar el suport logístic a l’execució dels treballs de camp. Gràcies Joses per ajudar-nos, custodiar-nos i acompanyar-nos en tot moment durant els treballs de camp. Gràcies David i Fabián de la Reserva Marina de el Nord de Menorca que des de fa anys ens han anat acompanyant. Gràcies Director Insular de Medi Rural i Marí, Miquel Truyol, per donar-nos suport logístic per a mostrejar les estacions de dins de la Reserva Marina de el Nord de Menorca. No podem oblidar-nos dels nostres grans companys de la secció de escafandrisme de al Club Nàutic de Ciutadella que ens van donar suport humà i logístic per a l’estació d’Algaiarens, gràcies Felip, Guillem, Susanne, la Mariona, Vicent, Joan, Susana, Clàudia, Miriam i Tonio. Gracies Moi per deixar-nos el llaüt per l’estació de Son Saura. Moltes gràcies a tots.

Finalment, donar les gràcies a la Fundació per a la Preservació de Menorca que, gràcies al seu suport, hem aconseguit reactivar el seguiment de les praderies de Posidonia oceanica després de 7 anys d’inactivitat.

Gràcies Maria del Mar i Toni per visitar-nos i ajudar-nos en la coordinació i en el treball de camp. Esperem tornar a treballar amb vosaltres!

Voluntària de la Secció d’escafandrisme del Club Nàutic de Ciutadella. Foto: Tonio Segovia.

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top