Skip to content

Sistema d’indicadors de Benestar Social i de Serveis Socials

A continuació es presenten dos treballs de l’àmbit social, elaborats durant el 2018 per encàrrec del Departament de Benestar Social i Família: el Sistema d’Indicadors de Benestar Social i Serveis Socials; i l’Índex DEC Menorca de desenvolupament dels serveis socials. L’objectiu d’ambdós treballs és realitzar un seguiment de l’evolució i l’estat de la sostenibilitat social a l’illa, entenent-la com el benestar i la cohesió social de les persones que hi habiten.

El primer dels treballs, el Sistema d’Indicadors de Benestar Social i Serveis Socials, presenta dades a 2017 a nivell d’insular i, en els casos que és possible, a nivell municipal. S’estructura en sis apartats: serveis socials, demografia, família, infància, dependència i discapacitat i pobresa. Els indicadors de cadascun dels apartats disposa d’una fitxa informativa i un comentari sobre l’evolució de la variable, amb les taules i els gràfics corresponents, per facilitar la seva interpretació.

El segon dels treballs, l’Índex DEC Menorca, es basa en la metodologia creada per l’Associació Estatal de Gerents i Directors de Serveis Socials. Com el seu nom indica, mesura els drets, l’economia i la cobertura del sistema de serveis socials, amb l’objectiu de poder comparar el desenvolupament dels serveis socials dels territoris. Cadascuna d’aquestes dimensions es composa d’una sèrie d’indicadors, als quals se li assigna una puntuació. Des de l’Observatori Socioambiental de Menorca s’ha fet una adaptació per fer possible, per una banda, la comparació amb les comunitats autònomes de l’estat espanyol; i, per l’altra, amb les illes de l’arxipèlag balear. En la comparativa autonòmica, l’índex es forma amb dades principalment de l’any 2016, i disposa d’una sèrie temporal des del 2012. En canvi, la comparativa entre les illes de l’arxipèlag balear es forma en dades a l’any 2017, ja que provenen directament dels consells insulars.

Breument, l’índex DEC assenyala un grau de desenvolupament dels serveis socials a Menorca comparativament elevat en el conjunt de l’estat espanyol i, especialment, respecte a les altres illes de l’arxipèlag balear. En concret, en la comparativa autonòmica Menorca es situa en la cinquena posició, mentre que a nivell de les Illes Balears és l’illa amb una major puntuació. No obstant això, hi ha deficiències en la cobertura de les necessitats socials existent, en un context d’increment d’aquestes necessitats degut a la perpetuació de la precarietat econòmica d’un sector de la població, l’envelliment de la població, la major diversitat en la composició de les famílies i l’arribada de persones en una situació d’il·legalitat. En aquest sentit, es destaca la necessitat de desplegar la renda social garantida, de l’aplicació efectiva de la llei de dependència i de potenciar l’accés a la primera etapa de l’educació infantil. Així mateix, seria important a nivell normatiu elaborar una cartera de serveis socials per a Menorca i un pla estratègic d’intervenció.

Taula 1: Posicionament de Menorca i les comunitats autònomes segons l’índex DEC, 2016.

Per acabar, hem d’agrair que, any rere any, el Departament de Benestar Social i Família renovi la seva confiança en la nostra capacitat de recollir, tractar i presentar les dades que van conformant les variables d’aquest sistema d’indicadors.

OBSAM

Gener 2019

Back To Top