Skip to content

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Aquest ja va ser el títol d’una actualitat ambiental de l’any 2010 però tenint en compte les actuacions que s’estan realitzant aquests dies en els torrents des Mercadal i s’Alairó creiem que els torrents mereixen tornar a la pàgina principal de l’OBSAM i recordar que són molt més que simples conductes d’aigua i tenen, juntament amb la seva vegetació associada, una funció ecològica fonamental.

Les actuacions de neteja s’estan duent a terme arrasant completament la vegetació de ribera, excavant les lleres amb maquinaria pesada sense deixar res al seu pas, eliminant hàbitats d’interès comunitari, espècies vegetals protegides i deixant indefensa la terra davant les torrentades que a Menorca, com a clima mediterrani, succeeixen en aquestes èpoques de tardor.

Torrents

La legislació europea dins de la Directiva Marc de l’Aigua (d’obligat compliment a tots els països membres) té com a objectiu el manteniment i millora dels ecosistemes aquàtics, entre ells rius, torrents i les seves riberes com a element clau en la conservació dels ecosistemes riparis.

L’OBSAM durant els anys 2009 i 2010 va elaborar un estudi encarregat per la D.G. de Recursos hídrics del Govern Balear sobre l’estat dels torrents i es va realitzar una cartografia molt acurada de la vegetació de ribera. Malauradament aquest estudi, que situa amb exactitud cada una de les espècies vegetals protegides i cadascun dels hàbitats més valuosos en un mapa detallat, no ha servit per fer un manteniment dels torrents més respectuós sinó que la mateixa Conselleria que ha encarregat l’estudi ha optat per no seguir cap de les recomanacions de manteniment amb les que es concloïa l’informe.

Torrents

El citat estudi posa de manifest la degradació que pateixen els torrents menorquins i s’enumeren les principals causes i una de les importants són les neteges mecàniques amb maquinària pesada, que han contribuït a l’eliminació total de la vegetació de ribera i a la sobreexcavació i modificació del llit. Aquests dragats del fons provoquen un augment de l’erosió i una inestabilitat de les lleres del torrent a més de suposar la destrucció de l’hàbitat de molts macroinvertebrats. La incisió del llit provoca que només existeixi vegetació de ribera ben bé als marges perquè la disponibilitat d’aigua queda a uns nivells topogràfics molt per sota de la superfície adjacent.

Observant la composició florística i les comunitats vegetals que conformen la vegetació ripària, veiem que la comunitat d’esbarzer és la més abundant amb diferència. Aquesta abundància de bardisses juntament amb la important presència d’espècies invasores mostra la degradació a la que es troba sotmesa la vegetació de ribera dels torrents menorquins. La contínua eliminació de la vegetació riberenca fa que les comunitats vegetals no puguin acomplir la successió que les dur a ser comunitats més madures i es produeix una constant passa enrere en els estadis successius mantenint-se la predominança dels esbarzers i espècies invasores com la canya que colonitzen ràpidament.

Torrents

Així com no es tala un bosc per evitar incendis, una gestió sostenible de les riberes hauria de tenir com a objectiu reduir qualsevol element que pertorbi la funcionalitat del règim hídric, ordenant i respectant els valors naturals i els diferents elements que el configuren, en cap cas eliminant completament la vegetació.

Us recomanem la relectura de l’actualitat ambiental del 2010 on es presenta l’estudi realitzat sobre els torrents menorquins. Els informes també estan disponibles en el lloc web de l’OBSAM i els podeu trobar seguint els enllaços indicats a continuació.

https://www.obsam.cat/actualitat/2010/torrents-menorca-aigua-vida.php

https://www.obsam.cat/documents/informes/cartografia-vegetacio-ribera-memoria.pdf

https://www.obsam.cat/documents/informes/cartografia-vegetacio-ribera-memoria-II.pdf

20-10-2012

Back To Top