Skip to content

“Els reptes de la recuperació”

“Els reptes de la recuperació”
Presentam el DOSSIER DE CONJUNTURA ECONÒMICA DE MENORCA corresponent al tercer trimestre 2022, elaborat per  Joan R. Sánchez Tuomala i David Serra Hidalgo.

En aquesta esperada publicació s’inclou una comparativa entre les dades del tercer trimestre del 2019 i el tercer trimestre de l’any 2022.

Algunes de les claus que es destaquen de la Diagnosi econòmica de Menorca (composta per 8 blocs) són aquestes:

  • L’activitat de la demanda a Menorca durant el tercer trimestre de 2022 manifesta una tendència a l’alça significativa respecte a la demanda d’electricitat (13,5%) i consum de combustibles (12,4%), que suposa, juntament amb els grups d’aliments i begudes no alcohòliques (10,8%), transport (7,2%) i mobles i articles de la llar1 (6,1%) un augment del nivell de preus (8,9% al mes de setembre) que continuen agreujant la pèrdua de poder adquisitiu de la població en general, davant l’estancament, o augments insuficients, dels salaris nominals de la població general (bloc 1).
  • El comportament del mercat de treball recull la inèrcia de la demanda i la recuperació turística i hi ha un augment de gairebé 9 punts percentuals de la població ocupada respecte al tercer trimestre de 2021, superant els 42.000 ocupats a Menorca, molt a prop del rècord històric del segon trimestre de 2019, (bloc 3).
  • En el segon i tercer trimestre de 2022 la intensitat mitjana diària (IMD) de les estacions permanents a Menorca presenta uns valors superiors no només a la dada de l’any 2021, sinó la de l’any 2019, agreujant la mobilitat per carretera a l’illa i provocant un augment de l’estacionalitat de la variable, amb una diferència entre el màxim i el mínim anual de més de 7.500 vehicles, una dada de gairebé mil vehicles (10%) més que l’any 2019.
  • L’evolució del turisme a l’illa, sobretot per l’arribada de viatgers, marca la recuperació quantitativa de la situació d’abans de la pandèmia, amb una arribada total de viatgers durant el tercer trimestre que supera amb un 9,5%* les arribades de viatgers registrades el tercer trimestre de l’any 2019 (bloc 7).
  • Els efectes econòmics sobre el territori de l’augment del nombre d’arribades es tradueixin una significativa millora de la despesa turística per persona i dia que arriba als 146€ de despesa turística per persona i dia durant el tercer trimestre de 2022, pels 122€ del tercer trimestre de 2021. Per nacionalitats, són els estrangers els que registren una major despesa, amb un valor de 178€, pels 106€ dels espanyols (bloc 7).
  • Pel que fa a l’ocupació turística, s’observa un augment important del valor registrat, que passa del 62,5% al 76%, sent l’ocupació hotelera la que manifesta un augment més pronunciat (del 63% al 85%) (bloc 7).

Pel que fa al FUTUR IMMEDIAT, els indicadors avançats (indicadors “IA” taula 1) mostren una tendència positiva on s’anticipa que les perspectives econòmiques mundials per al 2023 no han fet efecte encara en variables com la confiança empresarial. Factor important per continuar amb el pols inversor i de millora de l’oferta turística a Menorca. La demanda exterior, en clara fase de transformació i creixement, empeny l’ocupació de l’illa a través d’una recuperació de la despesa turística.

Les perspectives es veuen confirmades en els indicadors d’inversió en el mercat immobiliari i el sector de la construcció. Que segurament es veuran atenuades atès l’evolució dels tipus d’interès. Factor que valorem positivament perquè el sector mostra símptomes d’escalfament evident.

 *Tot i mancar les dades del mes de setembre pel port de Maó

Quadre de comandament dels indicadors clau. 3T 2021 i 3T 2022.

En aquesta Diagnosi econòmica de Menorca, es troben disponibles els nous indicadors relacionats amb el mercat de treball com l’indicador 3.7. RELLEU GENERACIONAL, que estudia l’envelliment de la població afiliada en els diferents sectors econòmics de l’illa o com l’indicador 2.8 DEMOGRAFIA D’EMPRESES que permet  conèixer de primera mà quina és la salut del nostre teixit empresarial pel que fa a l’esperança de vida per sectors econòmics, l’edat mitjana o la taxa de mortalitat prematura (< 3 anys).

El dossier trimestral de conjuntura econòmica de Menorca s’ha elaborat a partir de les dades que recull la Diagnosi Econòmica de Menorca, un document elaborat per l’OBSAM, en col·laboració amb el Departament d’Economia i Territori del Consell Insular de Menorca i el Cercle d’Economia de Menorca. La Diagnosi econòmica de Menorca, és una eina web única per a conèixer la situació socioeconòmica de Menorca que sorgeix de l’interès per dotar Menorca d’una estructura informativa oberta, global, objectiva, interactiva i actualitzada dels indicadors socials i econòmics més importants de l’illa. L’eina pretén oferir un espai de trobada, diagnosi i debat.

Joan R. Sánchez Tuomala (Twitter: @JoanSanchez) i David Serra Hidalgo (Twitter: @DavidSerraH)

Back To Top