Skip to content

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

El Port de Maó és un dels espais urbans de Menorca que té una gestió més complexa de l’arbrat viari. En els propers mesos es procedirà a una segona fase de renovació d’aquest element del mobiliari urbà. Una actuació que és fruit d’un estudi detallat de la seva situació actual que ha intentat aprofundir en les causes i conseqüències de la problemàtica actual.

Panoràmica del port de Maó i el seu arbrat viari.

Foto 1. Panoràmica del port de Maó i el seu arbrat viari.

En general, es pot dir que a Menorca la gestió de l’arbrat urbà no segueix els criteris que serien desitjables per assolir un nivells de sostenibilitat i eficiència que ja s’apliquen des de fa dècades en la majoria de països d’Europa i en algunes regions de l’estat espanyol. Els criteris de sostenibilitat i eficiència dels arbres urbans no fan referència només a la seva funció ornamental, sinó que també tenen en consideració els serveis ambientals que proporciona aquest element i el que pot significar d’estalvi econòmic per a les institucions públiques una gestió adequada.

L’ús generalitzat dels arbres en els ambients urbans, principalment com alineacions en carrers i places, és relativament recent. Molts autors el situen a principis del segle XIX, amb els eixamplaments dels espais urbans de les grans ciutats, eliminació de les murades i el canvi en les dimensions dels carrers. Abans l’estructura urbana de les ciutats no feia possible la presència de l’arbrat urbà, quedava limitat a espais oberts com places, jardins o parcs. Un fet encara a tenir en compte avui en la planificació de noves plantacions en certs àmbits urbans.

Mentre que en el seu inici les plantacions urbanes d’arbres obeïen tant al principi ornamental com el de benefici ambiental i per a la salut pública, progressivament la seva funció ornamental s’ha imposat causant una paradoxal degradació del benestar de les plantes i un augment de la conflictivitat amb l’entorn urbà. És així com s’arriba a situacions d’actuacions indegudes com podes injustificades o excessives, la persistència de les patologies o la necessitat d’actuacions constants que suposen un cost important de manteniment. Actualment la tendència es tornar a aquella concepció inicial de saber combinar la funció ornamental, els serveis ambientals i la eficiència de la seva gestió.

En el port de Maó plantació d’alineacions d’arbres urbans daten de fa uns 25 anys, de començament dels anys 90 del segle passat. En els darrers anys els responsables de l’Autoritat Portuària de Balears a Maó han observat un augment de la conflictivitat causada per aquest element urbà i al mateix un increment considerable de les despeses de manteniment. Al mateix temps, tenien una clara sensibilitat per a la conservació de l’arbrat per la seva important funció ambiental i social. Davant la possibilitat d’emprendre actuacions per millorar la situació es decidí a realitzar un estudi de l’arbrat viari que fos una referència per definir i materialitzar les possibles actuacions a fer.

Panoràmica del port de Maó i el seu arbrat viari.

Foto 2. Exemplar de plataner (Platanus x hispanica) amb una lesió intencionada.

L’estudi es dissenyà considerant com s’havien resolt situacions semblants en altres regions d’Europa i d’Amèrica del Nord. Així primer es va fer una anàlisi detallada de la situació actual, que entre altres coses comprenia: inventari i catalogació de tots els arbres existents en forma d’una base de dades, identificació d’amenaces i alteracions i identificació de problemàtiques amb l’entorn. D’aquí va sortir una caracterització de la situació actual que definia algunes conclusions, entre les més destacables:

  • Presència de diferents ambients en els que els arbres hi responien de diferents maneres.
  • Baixa diversitat d’espècies.
  • Zones de conflictivitat per poca adequació de l’espècie a l’entorn.
  • Deficiències de gestió (cultiu, poda) causades per la mateixa conflictivitat.

D’aquí va sortir una proposta de renovació de l’arbrat en que es tenia en compte:

  • Selecció de les espècies o varietats de cultiu en funció de les característiques de cada zona.
  • Comunicació amb els sectors econòmics i socials per consensuar les actuacions.
  • Elaboració d’unes normes de gestió o manteniment per evitar futures situacions problemàtiques.
  • Elaboració d’un catàleg d’espècies o varietats de cultiu més adients per a la zona.

Així actualment el Port de Maó compta amb un document tècnic que pot servir de pla director i de gestió per a l’arbrat viari, tant per a la situació actual com per a futures actuacions.

Estudio sobre la renovación del arbolado viario del puerto de Maó

Pere Fraga i Arguimbau
Membre de la secció de Ciències Naturals de l’IME

20-02-2015

Back To Top